தலைப்பு-பொலிக நும் வினையே : thalaippu_poliganumvinaiye02

பொலிக நும் வினையே!

 இன்றே,
பொலிகநும்வினையே, பொலிகநும் வினையே
நாணனி கொண்ட நன்னுதல் அரிவைக்கும்
பூணணி கொண்ட பொங்குவரை மார்பற்கும்
மனையீ ரோதி வாழ்வொடு மல்கிய
புனையீ ரோதிக்கும் பொலிக நும் வினையே!
விருத்தியுரைகாரரைப் புகழ்ந்த பாடல்