Thursday, July 14, 2011

thamizkadamaigal 16: தமிழ்க்கடமைகள் 16. சீர்திருத்த முயற்சியில் இருந்து தமிழைக் காப்பது முதன்மையான கடமை

தமிழ்க்கடமைகள் 

16. சீர்திருத்த முயற்சியில் இருந்து தமிழைக் காப்பது முதன்மையான கடமை

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
பதிவு செய்த நாள் : June 2, 2011


இன்றைய நாளில் தமிழை வளம் படுத்துவோமெனத் தலைப்படும் ஒரு சிலர் தமிழ் எழுத்திலக்கணத்தில் குறைபாடுகள் மலிந்திருப்பதாகவும், அவற்றை அகற்றுதல் மொழி வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாததெனவும் கூறுகின்றனர். நூலக வழக்கிலிருக்கும் மொழிகளையும் அவற்றின் எழுத்திலக்கணங்களையும் இக்கொள்கை­யினர் நடுநின்று ஆய்வரெனில், பிற மொழிகளிற் காணும் குறைபாடுகள் சொல்லிறந்தனவென்றும், தமிழ் மொழியில் அத்துணை குறைபாடுகள் இல்லை என்றும் காண்பர். கார்மர் பிரபு (Lord Cormer) என்ற ஆங்கிலப் புலவர் தம் மொழியின் எழுத்திலக்கணத்திற் காணப்பெறும் குறைகள் சிலவற்றைத் தொகுத்து, அவை புலனாகுமாறு இக்கவியில் விளக்குகின்றனர்.
“In the English tongue we speak,
Why is “break” not rhymed the “freak”?
well you tell me why it is true,
We say sew but likewise “Jew”?
Board Sounds not the same as “heard”
“Cord” is different from “Word”
And since “pay” is rhymed with “say”
Why not “paid” with “said” pray?
Cow is “cow”, but low is “low”
“Shoe” is never rhymed with “foe”
And in short is seems to me
Sound and letter disagree”
இன்னோரன்ன குறைபாடுகள் எண்ணிறந்தனவாய் மலிந்திருந்தும் ஆங்கில மொழியின் வளர்ச்சிக்கு குன்றினதாவென உன்னிப்பாருங்கள். கலைபயில் தெளிவும் கட்டுரை வன்மையும் ஒருங்கே உடைய ஆங்கிலப் புலவர்கள் தமது எழுத்திலக்கணத்தில் சீர்திருத்த முற்பட்டனரா? ஆங்கில எழுத்திலக்கணத்தில் சீர்திருத்தம் புரிய முற்பட்டவர் தாமும் எய்திய பயனே ஏதேனுமுளதா? மேசன் குயில்காட்டு (Mason Qlcott) எனும் துரைமகனார் தமிழ் கற்பதில் ஆர்வந் தழைக்கின்றார்; தமிழ் இலக்கியங்களைக் கற்பதற்கான அளவு தம் தமிழறிவை வளர்க்க ஒல்லாதெனக் கண்டு, தன் நிலைக்குத் தமிழைக் கொணர்வதே சாலுமென விழைந்து, இன்றியமையாதவை எனத் தாம் கண்ட சீர்திருத்தங்கள் சிலவற்றைச் செய்தித் தாள்களில் விளம்பரம் செய்துவிட்டனர். இந்திய நாடு முற்றுமே பயிலக் கூடியவாறு நாகரி உருது போன்றதொரு பொதுவெழுத்தால் தமிழ் நூல்களை எழுத வேண்டுமெனவும் உலகெங்கணும் பயிலுதற்பொருட்டு உரோமன் எழுத்தாலாவது உலகப் பொதுவான ஒலிக்குறி எழுத்தாலாவது International Phonetic Alphabet எழுத வேண்டுமெனவும் கருதுகின்றனர். இலக்கிய நூல்களிற் காணும் செந்தமிழ் வழக்கையொழித்துப் பேச்சு வழக்கிலுள்ள கொச்சை மொழியில் நூல்கள் எழுதப்பட வேண்டுமெனத் துணிகின்றனர். ஆகார, ஐகார, ஒகர, ஓகாரங்கள் ஏறிய மெய்யெழுத்துகள் அனைத்தையும் ஒருபடித்தாய் எழுதாது ணகர, னகர, றகர, லகர, ளகர,ங்கட்கு மட்டும் மாறுபட்ட குறியீடு எற்றுக்கோவெனவும், தந்நகர, றன்னகரங்கள் மிகைப்பட்டவை எனவும் கூறுகின்றனர். அச்சுக்கோப்போரின் துன்பத்திற்கிரங்கி மற்றுஞ் சிலர் இருநூற்றின் மேற்பட்ட எழுத்துகளில் சிலவற்றை அகற்றிவிட விரும்புகின்றனர்; வேறு சிலர் ‘ஞூ’ என்னும் ஆங்கில எழுத்தையும் அது போன்று தமிழில் இல்லாது பிற மொழிகளிற் காணும் புதிய எழுத்துகளையும் தமிழ் நெடுங்கணக்கில் சேர்க்க வேண்டுமெனவும் கருதுகின்றனர். இக்கூறிய கொள்கைகள் நாகரிக உலகில் எம்மொழியாளரும் கைக்கொள்ளாதவை என்பது வெளிப்படை. பிறமொழிகளுக்குரிய சிறப்பெழுத்துகளை நாடோறும் தமிழ் நெடுங்கணக்கில் சேர்த்துக் கொள்வதனால், என்றும் முற்றுப்பேறடையதாய்த் தமிழ் நெடுங்கணக்கு தன் பெயரினை­யொப்ப நீள நீண்டு கொண்டேவரும். கன்னித் தமிழெனப் போற்றப்­பெறும் உயர்தனிச் செம்மொழியின் எழில் நலமும் இயல்நலமும் குன்றிக் கேடுற்றுத் தன்னுருவே மாறிவிடும். தமிழின் எழுத்தியல் இப்போதுள்ளவாறே, பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இருந்து வந்தும் மொழிப்பயிற்சிக்கோ, மொழி வளர்ச்சிக்கோ இது தடை செய்வதெனக் கூறினாரில்லையே,   வீரமாமுனிவர், போப்பையர் ஆகிய அயல் நாட்டவரும் எளிதில் தமிழ்ப்புலமை எய்தி, தமிழரும் புகழத் தகும் இலக்கிய இலக்கண நூல்களை இயற்றித் தமிழ் மொழியின் மாட்சிகளை வியந்து போற்றினாரேயன்றி இக்கூறிய திருத்தங்கள் தேவையெனக் கருதினாரில்லை. ஆரியமும் தென்றமிழும் நன்குணர்ந்த நமது சமயக் குரவர்கள் திருமுறைகளை அருளிச் செய்யும் நமது ஞானக் குரவர்கள் ஒப்புயர்வற்ற ஞானப் பனுவல்களை இயற்றவும் தமிழ் மொழி வளஞ்சுரக்க வில்லையா? வடகலையும் தென்கலையும் நிலை கண்டுணர்ந்த நச்சினார்க்கினியர், பரிமேலழகர் ஆகிய உரையாசிரியர்கள் வடநூலார் கொள்கையில் அடிபட்டிருந்தும் தமிழ் மரபு இழுக்கா வண்ணம் உரைநூல்கள் இயற்றினாரன்றோ! வடவெழுத்தைத் தமிழில் பெய்து எழுதும் கொள்கை இன்றியமை­யாதென இவ்வுரையாசிரியர் காணவில்லையே? தமிழன்பர் என்றும், தமிழப் புலவர் என்றும் தமிழை வளம்பெறச் செய்வார் போலவும் தமிழுக்குப் புத்துயிர் அளிப்பர் போலவும், வாய்ப்பாரை சாற்றி ஆங்கிலம் வடமொழி ஆகி பிற மொழிகளில் தமக்குள்ள பெருமதிப்பினால் தமிழ்மொழி மேல் குறைகளை ஏறிட்டுக் கூறியும், தமிழ் மொழியின் சீரினை இழித்துக் கூறியும், மனம் போனவாறெல்லாம் சீர்திருத்தம் பேசத் தலைப்படுகின்றவர் போலித் தமிழரல்லவா? ஆங்கிலம், வடமொழி ஆகிய மொழிகளில் கூறிய கொள்கையின்படி சீர்திருத்தங்களைப் புரிய நிரம்ப இடமிருந்தும் அவற்றைத் திருத்தத் துணியாது மொழியில் மொழியியல் தானும் தாம் உணர்ந்தறியாத தமிழ் மொழியைத் திருந்துவோமென்பது பேதைமதியன்றோ? இத்தமிழன்பர்களின் சீர்திருத்த முயற்சியால், தமிழன்னையின் எழில் நலம் மறுப்படா வண்ணம் பாதுகாப்பது தமிழரின் முதன்மையான கடன் என எண்ணுகிறேன்.
- தமிழ்வேள் த.வே.உமாமகேசுவரனார்

thamizh kadamaigal 15: தமிழ்க்கடமைகள் 15. இந்தி ஆட்சிமொழி என்பது மதியின்மை ஆகும்

தமிழ்க்கடமைகள் 15. இந்தி ஆட்சிமொழி என்பது மதியின்மை ஆகும்


பதிவு செய்த நாள் : June 2, 2011


மொழி வேற்றுமையால் மனவேற்றுமை விளையும் மொழி ஒன்றுபட்டால் மக்களின் மனமும் ஒன்றுபடும் என்பது மற்றொரு காரணம். இதுவும் அனுபவத்திற்கு முரண்பட்ட பொய்யுரை. சாதிபற்றியும் சமயம் பற்றியும் போராட்டங்கள் நிகழ்வது உண்மை. சாதி சமயப் பிணக்குகளால் கொலை, பழி பாதகங்களும் பகைமையும் ஒரு மொழி பயில்வோருக்குள்ளேயே நாடெங்கும் மலிந்து கிடக்கின்றன. மக்களும் வேற்றுமை உணர்ச்சிகளை வளர்த்து இன்னல்களை விளைவிக்கும் தீய செயல்களும் கொள்கைகளும் பலவாயிருக்க, அவற்றை அகற்றி ஒற்றுமையை வளர்க்கக் கருதாத மந்திரி இந்தி மொழியை ஆட்சியில் கொணர்ந்து ஒற்றுமை வளர்ப்போம் என்பது மதியின்மையும் ஏமாற்றமும் ஆகும்.
- தமிழவேள் த.வே.உமாமகேசுவரனார்: இந்திமொழி எதிர்ப்பு:
தமிழ்ப்பொழில் (அக்டோபர் 1937) தரவு:
தமிழவேள் த.வே.உமாமகேசுவரனார்  வாழ்வும் பணிகளும்: பக்கம். 126

thamizh kadamaigal 14: தமிழ்க்கடமைகள் 14. பொதுமொழி தேவை என்பது தவறு

தமிழ்க்கடமைகள் 14. பொதுமொழி தேவை என்பது தவறு

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
பதிவு செய்த நாள் : May 31, 2011


இந்தியாவின் அரசியல் பொதுமொழி வேண்டும். இந்திமொழி நாடெங்கும் பெருவழக்கிற்று. அதுவே சிறந்தது என்கின்றனர். அரசியல் வளர்ச்சிக்குப் பொதுமொழி இன்றியமையாதது என்பதே தவறு. இந்திய நாடு இந்நிலை வருவதற்கு இந்திமொழி சிறிதும் துணை செய்ததில்லை. நாட்டில் வழங்கி வரும் பன்மொழிகளும் துணைசெய்து மக்கட்கு அரசியல் உணர்ச்சியை அளித்தன. காந்தி அடிகள் ஆகிய தலைவர்கள் தென்னாட்டிற்கு வந்த காலை நாட்டுமொழி அறியாது இடர்ப்பட்டாரில்லை.  அவர்கள் கருத்துகளை அறியுமாறில்லாத தென்னாட்டினர் தடுமாறினதுமில்லை. இந்தி மொழி இந்திய நாடெங்கும் வழக்கில் உள்ளது எனுங் கூற்று ஒப்பத்தக்கதன்று. இந்திமொழி தென்னாட்டில் வழக்கில்லாதது. வடநாட்டில் சிற்சில பகுதிகளில் மட்டும் பல்வேறு உருவங்களில் வழக்கில் இருப்பது. பெருவழக்கில் இருப்பதென்பதும் மெய்க்கூற்று அன்று.  ‘ஆங்கில ஆட்சியின் தொடர்பு முழுதும் விடுபட்டு இந்தியநாடு தன்னரசு கொள்ளும் நாளில் இந்திமொழியே அரசியல் திகழும். அதுகாலை தென்னாட்டினர் ஏக்கற்று நிற்காது முதன்மையிடம் பெறுதற்பொருட்டு இந்தியாவில் புலமையும் பயிற்சியும் பெறவேண்டும்’ என்பது மற்றொரு காரணம். இதுவும் ஏற்கப்படக் கூடியது அன்று. அரசியலற்றலைமையில் இருக்கும் ஒரு சிலர் விரும்பும் இந்தி செயல் நிறைவேற்றுவதற்குப் பிறர் கருவிகளாய் இருப்பது இழிந்த செயலாகும்.
- தமிழவேள் த.வே.உமாமகேசுவரனார்: இந்திமொழி எதிர்ப்பு:
தமிழ்ப்பொழில்: தரவு: தமிழ்வேள் த.வே.உமாமகேசுவரனார்
வாழ்வும் பணிகளும்: பக்கம். 124-125

Wednesday, July 13, 2011

thamizh kadamaigal 13: தமிழ்க்கடமைகள் 13. தலை நிமிர்ந்து நிற்க

தமிழ்க்கடமைகள்

13. தலை நிமிர்ந்து நிற்க

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
http://www.natpu.in/?p=8168 பதிவு செய்த நாள் : May 30, 2011

… ஆகவே, சங்க காலத்தில் தமிழ் நாட்டின் பரப்பு, வடக்கே திருப்பதியிலிருந்தும் தெற்கே பூமையக்கோடு வரைக்கும் பொருந்தி கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடல்களே எல்லைகளாக இருந்தன.
ஒருகாலத்து வடவிமயம் வரை, தமிழ்நாடாக இருந்தது. பின்னர் விந்தியமலைவரை சுருங்கியது. … பழைய தமிழ்நாட்டின் பரப்பைப் பெறமுடியாது போனாலும், எஞ்சியுள்ள தமிழ் வழங்கும் பகுதிகளை ஒன்றுபடுத்தித் தமிழ்நாட்டின் எல்லையை வரையறுத்தல் வேண்டும். இந்தியமாப் பெருங்கடலைக் குமரிக்கடல் என்றே அழைக்கச் செய்ய வேண்டும்.
உலகப்பொது அரசு ஏற்படும் காலத்து நாம் உலக மக்களுள் ஒரு பகுதியினரே. மற்றைய கண்டங்களிலுள்ள மக்களோடு ஒப்பிடும்போது நாம் ஆசியக் கண்டத்தினரே. ஆசிய கண்டத்தில் உள்ள நாடுகளாகப் பார்க்கும் காலத்து நாம் இந்தியரே; இந்தியாவிலுள்ள நாடுகளாகப் பார்க்குங்கால் நாம் தமிழரே. ஆதலின், உலகப் பொதுவரிசை விரும்பினாலும், ஆசியாவின் முன்னணியை அமைத்தாலும் இந்தியாவின் இணையற்ற வல்லரசை ஏற்படுத்தினா­லும், ‘தமிழ்நாடு’ எனத் தனிநாடு அமையவேண்டியதே. அவ்விதம் அமைந்தால்தான் முற்கூறிய இந்தியாவின் இணைக்கப்பட்ட வல்லரசிலும், ஆசியாவின் முன்னணிப் போரிலும், உலகப் பொது­மன்றத்திலும் தமிழன் என்று கூறித் தலைநிமிர்ந்து நிற்கமுடியும்.
- செந்தமிழ்ச் செம்மல் பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்:
சங்க இலக்கியம்: பக்கம். 47 – 48

thamizh kadamaigal12 : தமிழ்க்கடமைகள் 12. உழைத்தல் வேண்டும்

தமிழ்க்கடமைகள்

12. உழைத்தல் வேண்டும்

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
http://www.natpu.in/?p=8099 பதிவு செய்த நாள் : May 28, 2011

அன்று இமயம் வரையில் ஆட்சி செலுத்திய தமிழர் மரபில் தோன்றிய நாம் இன்று எந்நிலையில் உள்ளோம் என்பதை நினைக்கும் தோறும் உள்ளம் குமுறுகின்றதல்லவா? அந்தநாள் இனி வருமா? இமயம் வரையில் படையெடுத்துச் செல்லாவிடினும், தமிழ் நாட்டிலேனும் பிறநாட்டார்க்கு அடிமையாய் இராமல் வாழும் தமிழ் அரசாவது தோன்றுவதற்குத் தமிழர்கள் உழைத்தல் வேண்டும்.
- செந்தமிழ்ச் செம்மல் பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்:
சங்க இலக்கியம்:பக்கம் 140

thamizh kadamaigal 11: தமிழ்க்கடமைகள் 11. வேங்கடமலை தமிழர்க்குரியதே

தமிழ்க்கடமைகள் 

11. வேங்கடமலை தமிழர்க்குரியதே

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
http://www.natpu.in/?p=8016 பதிவு செய்த நாள் : May 27, 2011

வேங்கடம்: தொல்காப்பியர் காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் வடக்கு எல்லையாக இருந்த மலை. மாமூலனார் காலத்தும் இதுதான் வடக்கு எல்லையாக இருந்தது. இது இப்போது திருப்பதி என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றது. தெலுங்கர் நாடாகக் கருதப்படுகின்றது. ஆயினும் தமிழர், தங்கட்குரியது என்பதை நிலைநாட்டித் தமது வடவெல்லை மலையாக மீண்டும் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
- செந்தமிழ்ச் செம்மல் பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்:
சங்க இலக்கியம்: பக்கம்.31