Friday, March 31, 2017

தமிழ்த்தாய் வணக்கம் 1-5 : நாரா. நாச்சியப்பன்

தமிழ்த்தாய் வணக்கம் 1-5


நல்ல தமிழ்நூல் நடையெழுத நீயெனக்கு
வல்லமைதா வென்று வணங்கினேன்-தொல்லைப்
பலகாலந் தொட்டுப் பருவங் குலையா
திலகுதமிழ்த் தாயே இனிது

என்றும் உனது புகழ் யான்பேச வேண்டுமென
நின்று தொழுகின்றேன் நீயருள்வாய்-தொன்று
முதலாகத் தோன்றி முடிபுனேந்து பாவோர்
இதழ்வாழும் தாயே இனிது

உலக மொழியெல்லாம் உன்னடியில் தோன்றி
இலகும் எழில்கண்டேன் இன்ப-நலமிக்க
ஆதித் தமிழே அழியாத தத்துவமே
சோதிப் பொருளே துதி.

காலை மலரின் கவினழகும் கற்பகப்பூஞ்
சோலைக் கனியின் சுவைநயமும்-ஆலயத்துத்
தெய்வ அருளும் திருவும் இலங்குமணிப்
பைந்தமிழே வாழ்த்துமென் பாட்டு

பொங்கல் படைத்துப் புதுமகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில்
எங்கும் தமிழர் இனிதிருக்கத்-தங்கத்தாய்ச்
செந்தமிழே கன்னித் திருவேஉன் சீர்பரப்பிச்
சிந்தை மகிழ்வோம் சிரித்து!

-பாவலர் நாரா. நாச்சியப்பன்

Tuesday, March 28, 2017

தாத்தா – சந்தர் சுப்பிரமணியன்
தாத்தாசந்தர் சுப்பிரமணியன்


தாத்தா எங்கோ நடக்கும் போதும்
சத்தம் கேட்கிறது!
‘டொக்டொக்’ சத்தம் கேட்கிறது! – கோலைத்
தாங்கித் தாங்கி நடக்கும் ஓசை
பக்கம் கேட்கிறது!
எனக்குப் பக்கம் கேட்கிறது!

சட்டைப் பையில் ‘சாக்லெட்டு எடுத்துத்
தாத்தா தந்திடுவார்!
எனக்குத் தாத்தா தந்திடுவார்! – நான்
சரியாய்ப் பள்ளி செல்லும் நேரம்
தாத்தா வந்திடுவார்!
என்முன் தாத்தா வந்திடுவார்!

வீட்டில் இருக்கும் வேளை கணக்கில்
விளக்கங்கள் சொல்வார்!
வேண்டும் விளக்கங்கள் சொல்வார்! – என்
வெள்ளைத் தாளில் வண்ணம் தீட்டி
வேடிக்கை செய்வார்!
நன்றாய் வேடிக்கை செய்வார்!

சந்தர் சுப்பிரமணியன்
புன்னகைப் பூக்கள்:  பக்கம் 30

Monday, March 27, 2017

கவிஞர் வேணு குணசேகரனின் திருத்தமிழ்ப்பாவை பாசுரங்கள் 23 & 24
 திருத்தமிழ்ப்பாவை பாசுரங்கள் 23 & 24


இருபத்து மூன்றாம் பாசுரம்
 தமிழரின் பெருமை எங்கே?
கரைநாடாம் மூன்று கடல்சூழ் தமிழ்மண்
திரைமேவி நாவாய் செல,உயர்ந்த பண்டம்
சரியாய்க் கொளக்கொடுத்தும் செய்தார் அறமாய்
இறைச்சுங்கம் வாங்கிஉரு முத்திரையும் வைத்தார் !
கரையெங்கும் வாங்கிவிற்கும் குன்றாப் பொருட்கள் !
பெருமைகொளும் நெஞ்சம்;புகழ்பாடும் நம்வாய்
அருமையெலாம் எங்குற்று? அருந்தமிழர் ஓங்கிப்
பொருப்பில் தமிழ்க்கொடி ஏற்றவைப்போம், எம்பாவாய் !

இருபத்து நான்காம் பாசுரம்
 அயல்நாட்டறிஞர்களை அழைத்தோம்புக!
எங்கோ பிறந்தவர்கள் இம்மண்ணில் வாழவந்தே
சங்கம் வளர்த்ததமிழ் தாம்பயின்று மேலுயர்ந்தார்
மங்கா முயற்சியினால் முத்தமிழில் நூல்படைத்தே
தங்கள் மொழியுள்ளும் நம்செல்வம் கொண்டுசென்றார்!
என்றோ நடந்ததுகாண்;இன்றதுபோல் கண்டிடவே
செங்கோலார் ஓம்பிச் செயவேண்டும்; மேனாட்டார்
தங்கி மொழிகட்குள் மாற்றம் புரிந்துயர
நங்காய், தமிழரசை நாம்செயவா, எம்பாவாய் !
(தொடரும்)
கவிஞர் வேணு குணசேகரன்
கவிஞர் வேணு குணசேகரன்