தாத்தாசந்தர் சுப்பிரமணியன்


தாத்தா எங்கோ நடக்கும் போதும்
சத்தம் கேட்கிறது!
‘டொக்டொக்’ சத்தம் கேட்கிறது! – கோலைத்
தாங்கித் தாங்கி நடக்கும் ஓசை
பக்கம் கேட்கிறது!
எனக்குப் பக்கம் கேட்கிறது!

சட்டைப் பையில் ‘சாக்லெட்டு எடுத்துத்
தாத்தா தந்திடுவார்!
எனக்குத் தாத்தா தந்திடுவார்! – நான்
சரியாய்ப் பள்ளி செல்லும் நேரம்
தாத்தா வந்திடுவார்!
என்முன் தாத்தா வந்திடுவார்!

வீட்டில் இருக்கும் வேளை கணக்கில்
விளக்கங்கள் சொல்வார்!
வேண்டும் விளக்கங்கள் சொல்வார்! – என்
வெள்ளைத் தாளில் வண்ணம் தீட்டி
வேடிக்கை செய்வார்!
நன்றாய் வேடிக்கை செய்வார்!

சந்தர் சுப்பிரமணியன்
புன்னகைப் பூக்கள்:  பக்கம் 30