குட்டி அணில்குட்டி! 


கிளைதாவிக் குதிக்கின்றாய்!
குட்டி அணில் குட்டி! – நீ
தலைகீழேன் நடக்கின்றாய்?
குட்டி அணில் குட்டி!

முதுகின்மேல் மூன்றுவரி!
குட்டி அணில் குட்டி! – நீ
அதைஏனோ சுமக்கின்றாய்?
குட்டி அணில் குட்டி!

அடைமழையில் நனைகின்றாய்!
குட்டி அணில் குட்டி! – உன்
குடைவாலைப் பிடிக்கலையோ?
குட்டி அணில் குட்டி!

தொடவேண்டும் நானுன்னை!
குட்டி அணில் குட்டி! – தொட
விடுவாயோ சொல்லெனக்கு!
குட்டி அணில் குட்டி!

சந்தர் சுப்பிரமணியன்