பல்துறையில் பசுந்தமிழ் : அறிவியல்தமிழ் 8/8தொல்காப்பி    யர்மொழியை  வள்ளு  வர்தம்
தொல்குறளை    கம்பர்சொல்   கவிந  யத்தை
உள்ளத்தை   உருக்குகின்ற   தேவா   ரத்தை
உரிமைப்பா   பாரதியை   தாசன்  தம்மை
எல்லைக்குள்   இல்லாமல்   ஞால   மெல்லாம்
எம்மொழியில்   படிப்பதற்கும்   இணைய   மென்னும்
நல்வலையுள்   வளங்களுடன்   நுழைந்த   தாலே
நற்றமிழோ    உலகமொழி   ஆன   தின்று !


பிறமொழியின்   அறிவெல்லாம்   இணையத்   தாலே
பிறக்குமினி   தமிழினிலே!   உலகந்   தன்னில்
சிறகடிக்கும்   புதுமையெல்லாம்   ஒருநொ   டிக்குள்
சிறப்பாகத்   தமிழினிலும்   பூக்கு   மின்று
வரவாகித்    தமிழுக்கே   அணியைச்   சேர்க்கும்
வளம்பெற்ற   மொழியாகத்   தமிழு   மோங்கி
கரம்பிடித்து    நமையழைத்தே    உலக   ரங்கின்
கண்களிலே   தமிழகத்தை   உயர்த்தி   வைக்கும் !

பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
9443458550
ஒசூர் தமிழ் வளர்ச்சி மன்றம்
சித்திரைத்திருவிழா  கவியரங்கம்
நாள்:  சித்திரை 02, 2048 / 15 -4 – 2017
தலைமை :  முனைவர் ஆனைவாரி ஆனந்தன்
தலைப்பு :  பல்துறையில் பசுந்தமிழ்