Saturday, June 24, 2017

பல்துறையில் பசுந்தமிழ் : அறிவியல்தமிழ் 5/8 – கருமலைத்தமிழாழன்அகரமுதல 191, ஆனி 04, 2048 / சூன் 18, 2017

பல்துறையில் பசுந்தமிழ் : அறிவியல்தமிழ் 5/8

பாலுக்குள்  நெய்பதுங்கி   உள்ள   தன்மை
பார்வைக்குத்   தெரியவில்லை   என்ப   தாலே
பாலுக்குள்   உள்ளநெய்யும்   பொய்யாய்ப்   போமோ
பாட்டிற்குள்  அறிவியலின்   கருத்தை  யெல்லாம்
மேலுக்குச்    சொல்லவில்லை   என்ப   தாலே
மேடையிலே   இல்லையென்று   முழங்க   லாமா
காலங்கள்   வினைத்தொகையில்   உள்ள   போலே
கனித்தமிழில்   அறிவியலும்   உள்ள  துண்மை !

பொறியிலின்   நுணுக்கத்தைப்   பாட்டிற்   குள்ளே
போற்றியதைத்   தெரியாமல்   மறைத்து   வைத்தோம்
குறியீட்டில்    மருத்துவத்தைச்   சித்த   ரெல்லாம்
குறித்தளிக்கப்   புதையலெனப்   புதைத்து   வைத்தோம்
அறிவியலை   உவமைகளாய்   அடுக்கி   வைக்க
அழகுநயம்   எனச்சொல்லி   மூடி   வைத்தோம்
தெரிவிக்க   மறுத்ததாலே   கையில்   வைத்தும்
தெரியாமல்   மூடரெனத்    தாழு   கின்றோம் !

(தொடரும்)
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
9443458550
ஒசூர் தமிழ் வளர்ச்சி மன்றம்
சித்திரைத்திருவிழா  கவியரங்கம்
நாள்:  சித்திரை 02, 2048 / 15 -4 – 2017
தலைமை :  முனைவர் ஆனைவாரி ஆனந்தன்
தலைப்பு :  பல்துறையில் பசுந்தமிழ்

சுந்தரச் சிலேடைகள் 17 : பெண்மகளும் பெட்டகமும் – ஒ .சுந்தரமூர்த்திஅகரமுதல 191, ஆனி 04, 2048 / சூன் 18, 2017


சுந்தரமூர்த்தி கவிதைகள்
சிலேடை  அணி 17

பெண்மகளும் பெட்டகமும் 

 வாய்மூடிக் கொள்ளுமே, வாய்திறக்க முத்துதிர்க்கும்
தூய்மை தனைநாடும், நல்சுமக்கும் – ஏற்புறப்
பல்நிலை தானிருக்கும் பாதரு காரிகையே !
வெல்மகளும் பெட்டகமாய் வீடு.
 பொருள்: பெண் மகள்:
| ) தேவைப்படும் நேரத்தில் அளவாகப் பேசிவிட்டு வாயை மூடிக் கொள்வர்.
2) வாய் திறந்தால் வெண்முத்துகளாய்ப் பற்கள் ஒளிரும் .
3) தூய்மையாக இருப்பார்கள்.
4) குடும்பப் பொறுப்பை உணர்ந்து குடும்பத்தைத் தாங்கும் தூணாக இருப்பர்.
5) பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை அரிவை தெரிவை பேரிளம் பெண் என்று பல நிலைகள் கொண்டிருப்பர்.
பெட்டகம்:
1 எந்நேரமும் மூடியே இருக்கும்.
2 வாய்(கதவைத் ) திறந்தால் உள்ளிருக்கும் அரும்பொருள் காட்டும்
3 . தூய்மையான ஆடைகளை உள்ளே வைத்திருக்கும்.
4) உள்ளிருக்கும் பொருட்களைத் தாங்கும் .
5) பல அடுக்குகளைப் பெற்றிருக்கும்.
எனவே பெண் மகளும் பெட்டகமும் ஒன்றாகும்.

கட்டிக்குளம் ஒ .சுந்தரமூர்த்தி
                    கட்டிக்குளம்
    ஒ .சுந்தரமூர்த்தி

திருக்குறள் அறுசொல் உரை: 132. புலவி நுணுக்கம்: வெ. அரங்கராசன்அகரமுதல 191, ஆனி 04, 2048 / சூன் 18, 2017

திருக்குறள் அறுசொல் உரை

3. காமத்துப் பால்
15. கற்பு இயல்
132. புலவி நுணுக்கம் 

தவறுஇல்லாப் போதும், கூடல்இன்ப
மிகுதிக்காக நுட்பமாய்ச் சினத்தல்
             (01-02 தலைவி சொல்லியவை)
  1. பெண்இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொதுஉண்பர்,
நண்ணேன், பரத்த!நின் மார்பு.
பெண்களின் பார்வைகளால் கற்பினை
இழந்தவனே! உன்னை நெருங்கேன்.

  1. ஊடி இருந்தேம்ஆத், தும்மினார், யாம்தம்மை,
     “நீடுவாழ்” கென்பாக்(கு) அறிந்து.
ஊடலில் தும்மினார், “நீடுவாழ்க”என
வாழ்த்துவேன் என்று நினைந்து.

(03-10 தலைவன் சொல்லியவை)

  1. கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும், “ஒருத்தியைக்
      காட்டிய சூடினீர்” என்று.
மரக்கிளைப் பூச்சூடினும் ஊடுவாள்,
“ஒருத்திக்குக் காட்டத்தானே” என்று.

  1. “யாரினும், காதலம்” என்றேன்ஆ, ஊடினாள்
      “யாரினும்? யாரினும்?” என்று.
       “யாரைவிடவும் காதல் மிகுதியோம்”
என்றேனா, “யாரினும்”….?என ஊடினாள்.

  1. “இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம்” என்றேன்ஆக்,
      கண்நிறை நீர்கொண்ட னள்
இப்பிறப்பில், பிரியோம்” என்றேனா,
மறுபிறப்பில் பிரிவோ….?” என்றாள்.

  1. “உள்ளினேன்” என்றேன்,மற்(று) “என்மறந்தீர்?” என்(று)என்னைப்      
      புல்லாள், புலத்தக் கனள்
“நினைத்தேன்” என்றேன்; “ஏன்மறந்தீர்?”
என்று, தழுவாது பிணங்கினாள்.

  1. வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக; அழித்(து)அழுதாள்,
      “யார்உள்ளித் தும்மினீர்?” என்று.
தும்மினேன்; வாழ்த்தினாள்; பின்அழுதாள்,
        “யார்நினைப்பால் தும்மினீர்?” என்று.

  1. தும்முச் செறுப்ப அழுதாள், “நுமர்உள்ளல்
      எம்மை மறைத்திரோ?” என்று.
தும்மலை அடக்கினேன்; “யார்நினைப்பதை
         மறைக்க, அடக்கினீர்?” என்றாள்.

  1. தன்னை உணர்த்தினும் காயும், “பிறர்க்கும்நீர்
      இந்நீரர் ஆகுதிர்” என்று.
ஊடல்தீர்க்கப் பணிந்தாலும், “இப்படித்தானே
பிறரிடமும் நீர்” என்பாள்.

  1. நினைத்(து)இருந்து நோக்கினும் காயும், “அனைத்துநீர்
      யார்உள்ளி நோக்கினீர்?” என்று.
       உற்றுப் பார்த்தாலும், “யாரோடு
ஒப்பிடுகிறீர்?” என்றே ஊடுவாள்.  பேரா.வெ.அரங்கராசன்