Saturday, October 31, 2015

திருக்குறள் அறுசொல் உரை – 075. அரண் : வெ. அரங்கராசன்

attai-kuralarusolurai

02. பொருள் பால்
08. அரண் இயல்

அதிகாரம்   075. அரண் 

நாட்டிற்குத் தேவையான இயற்கை,
செயற்கைப் பாதுகாப்பு அமைப்புக்கள்.
 1. ஆற்று பவர்க்கும், அரண்பொருள்; அஞ்சித், தம்
   போற்று பவர்க்கும் அரண்.

 போரைச் செய்வார்க்கும், அஞ்சுவார்க்கும்
கோட்டையே தக்கதோர் பாதுகாப்பு.

 1. மணிநீரும், மண்ணும், மலையும், அணிநிழல்
   காடும், உடைய(து) அரண்.

ஆழ்அகழி, வெட்டவெளி, மலைகள்
காடுகள் கொண்டது அரண்.
 1. உயர்(வு),அகலம், திண்மை, அருமை,இந் நான்கின்
   அமை(வு)அரண் என்(று),உரைக்கும் நூல்.

உயர்வு, அகலம், உறுதி,
நெருங்க முடியாமை அரண்இயல்.

 1. சிறுகாப்பில் பேர்இடத்த(து) ஆகி, உறுபகை
   ஊக்கம் அழிப்ப(து) அரண்.
                      
சிறுவாயில், பெரிய உள்இடம்
கொண்டு பகைஅழிப்பது கோட்டை.

 1. கொளற்(கு)அரிதாய்க் கொண்டகூழ்த்(து) ஆகி அகத்தார்
   நிலைக்(கு)எளி(து)ஆம் நீர்அ(து) அரண்.
                   
வெல்லக் கடியது; உணவுக்கு,
உள்வீரர்க்கு எளியது, அரண்.

 1. எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்(து)உதவும்
   நல்லார் உடைய(து) அரண்.

எல்லாப் பொருள்கள், உள்வீரர்க்கு
உதவுநல்லார் உடையது கோட்டை.

 1. முற்றியும், முற்றா(து) எறிந்தும், அறைப்படுத்தும்
   பற்றற்(கு) அரிய(து), அரண்.
                   
வளைத்தும், திடீர்ப்போராலும் வஞ்சித்தும்
வெல்ல முடியாதது அரண்.

 1. முற்(று)ஆற்றி, முற்றி யவரையும், பற்(று)ஆற்றிப்,
   பற்றியார் வெல்வ(து), அரண்.

வளைப்பை, வளைத்த பகைவரை
வெல்ல விடாதது, வல்அரண்.
 1. முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய, வினைமுகத்து
   வீ(று)எய்தி, மாண்ட(து) அரண்

போர்க்களத்தில் பகைவீழப், போர்த்திறன்
வெற்றிபெற, நிற்பது கோட்டை.

 1. எனைமாட்சித்(து) ஆகியக் கண்ணும், வினைமாட்சி
   இல்லார்கண், இல்ல(து) அரண்.


செயல்திறன் இல்லார்க்குச் சிறப்புகள்
நிறைந்த அரணாலும் பயன்இல்.
பேராசிரியர் வெ. அரங்கராசன்
(
(அதிகாரம் 076. பொருள் செயல் வகை)


திருக்குறள் அறுசொல் உரை – 074. நாடு : வெ. அரங்கராசன்

(அதிகாரம் 073. அவை அஞ்சாமை தொடர்ச்சி)

attai-kuralarusolurai

02. பொருள் பால்
07. நாட்டு இயல்  
அதிகாரம் 074. நாடு    

நாட்டின் இலக்கணம், சிறப்புகள்,
நாட்டு மக்கள்தம் பண்புகள்.
 1. தள்ளா விளையுளும், தக்காரும், தாழ்(வு)இலாச்
   செல்வரும், சேர்வது நாடு.

       தொடர்விளைவு, தக்கார், உயர்மனச்
       செல்வர், இருப்பது நல்நாடு.

 1. பெரும்பொருளால் பெள்தக்க(து) ஆகி, அரும்கேட்டால்
   ஆற்ற விளைவது நாடு.  

       பெரும்பொருளால், கேடும் இல்லா
       நிறைவிளைவால், அமைவது நாடு.

 1. பொறைஒருங்கு மேல்வரும்கால் தாங்கி, இறைவற்(கு)  
   இறைஒருங்கு நேர்வது நாடு.
                            
       சுமைகளைத் தாங்கி, நேர்மையாய்
       வரிதருவோரைப் பெறுவதே நாடு.

 1. உறுபசியும், ஓவாப் பிணியும், செறுபகையும்,
   சேரா(து) இயல்வது நாடு.
            
       கொடும்பசி, தீராநோய், அழிபகை,
       சேராது நிற்பது சீர்நாடு.

 1. பல்குழுவும், பாழ்செய்யும் உள்பகையும், வேந்(து)அலைக்கும்
   கொல்குறும்பும், இல்லது நாடு.

       பல்குழுக்கள், உள்பகை, அச்சுறுத்தும்,
       வன்முறை இல்லது வெல்நாடு.

 1. கே(டு)அறியாக், கெட்ட இடத்தும், வளம்குன்றா
   நா(டு)என்ப, நாட்டின் தலை.

       கெடாது, கெட்டாலும், வளம்குறையாத
       நாடு, தலைநிலை நாடு.

 1. இருபுனலும், வாய்ந்த மலையும், வருபுனலும்,
   வல்அரணும், நாட்டிற்(கு) உறுப்பு.

       எல்லாவகை நீர்வளங்கள், மலைகள்,
        வன்கோட்டை, நாட்டின் உறுப்புக்கள்.

 1. பிணிஇன்மை, செல்வம், விளை(வு)இன்பம், ஏமம்,
   அணிஎன்ப நாட்டிற்(கு)இவ் ஐந்து.
                        
         நோய்இன்மை, நல்செல்வம், நீள்விளைச்சல்,
         பாதுகாப்பு, இன்பம், நாட்டழகு.

 1. நா(டு)என்ப, நாடா வளத்தன; நா(டு)அல்ல,  
நாட வளம்தரும் நாடு.
                      
       தேடா வளத்ததே நாடு; தேடி
       வளம்தருவது நாடு அன்று.    

 1. ஆங்(கு)அமை(வு) எய்தியக் கண்ணும், பயம்இன்றே,    
   வேந்(து)அமை(வு) இல்லாத நாடு.

       எல்லாம் இருந்தாலும், நல்அரசு  
       இல்லாயின், எப்பயனும் இல்லை.
பேராசிரியர் வெ. அரங்கராசன்
(அதிகாரம்   075. அரண்)Friday, October 30, 2015

நூலில் நீக்க வேண்டிய சிதைவுகள் – தொல்காப்பியர்

tholkappiyam_peyar04puthakam

நூலில் நீக்க வேண்டிய சிதைவுகள்

சிதைவெனப் படுபவை வசையற நாடின்,
கூறியது கூறல், மாறுகொளக் கூறல்,
குன்றக் கூறல், மிகைபடக் கூறல்,
பொருள்இல் கூறல், மயங்கக் கூறல்,
கேட்போர்க் குஇன்னா யாப்பிற் றுஆதல்,
தன்னான் ஒருபொருள் கருதிக் கூறல்
என்ன வகையினும் மனம்கோள் இன்மை,
அன்ன பிறவும் அவற்றுவிரி ஆகும்.
தொல்காப்பியர், தொல்காப்பியம், மரபியல்: 110