thalaippu_nandhikalambakam

எவ்வுயிர்க்கும் இறைவனும் நீ!

அனைத்துலகில் பிறப்பும் நீ;
அனைத்துலகில் இறப்பும் நீ;
அனைத்துலகில் துன்பமும் நீ;
அனைத்துலகில் இன்பமும் நீ;
வானோர்க்குத் தந்தையும் நீ;
வந்தோர்க்குத் தந்தையும் நீ;
ஏனோர்க்குத் தலைவனும் நீ;
எவ்வுயிர்க்கும் இறைவனும் நீ!
– நந்திக்கலம்பகம்