Sunday, September 24, 2017

அடுத்தவன் வாயில் உண்பான் உண்டோ? – அ.பு.திருமாலனார்

அடுத்தவன் வாயில் உண்பான் உண்டோ?  

அவனவன் வாயா லன்றிப்
பிறனெவன் உண்ண வல்லான்
அவனவன் கண்ணா லன்றிப்
பிறனெவன் காண வல்லான்
அவனவன் செவியா லன்றிப்
பிறனெவன் கேட்க வல்லான்
அவனவன் மொழியினத்தைப்
பிறனெவன் காப்பான் வந்தே!

தன்னினம் காப்ப தற்கே
தகவிலான் தன்னி னத்தின்
திண்ணிய நெறியைப் போற்றுந்
திறனிலான் தேர்வார் தம்மை
அன்னிய ரென்றே யெண்ணி
ஆழ்குழி வெட்டி யதனுள்
கண்ணிலா னாய் வீழும்
கதையிவன் கதையாய்ப் போயிற்றே!

பட்டங்கள் பெற்றா லென்ன?
பதவிகள் பெற்றா லென்ன?
கற்றவர்க் கூடி யொன்றாய்
கலந்துரை யாடி யென்ன?
உற்றதோ ரினத்தால் மொழியால்
ஒற்றுமை யாகா நெறிபால்
பற்றுதல் கொண்டு விட்டால்
பாரினில் உண்டோ மேன்மை

பாவலர் அ.பு.திருமாலனார்

Saturday, September 23, 2017

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 8/8 – கருமலைத்தமிழாழன்

 (யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 7/8 – தொடர்ச்சி)

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 8/8

உயிர்பறிக்கும்    குண்டுகளைச்    செய்வோ   ரில்லை
உயிர்மாய்த்து   நிலம்பறிக்கும்   போர்க   ளில்லை
உயர்சக்தி   அணுக்குண்டு   அழிவிற்    கின்றி
உயர்த்துகின்ற   ஆக்கத்தின்   வழிச   மைப்பர்
உயரறிவால்   கண்டிடித   விஞ்ஞா   னத்தை
உயர்வாழ்வின்   மேன்மைக்குப்  பயனாய்ச்   செய்வர்
அயல்நாட்டை   அச்சுறுத்தும்   இராணு   வத்தின்
அணிவகுப்பும்   போர்க்கருவி   இல்லை  அங்கே !

வான்மீது   எல்லைகளை   வகுக்க   வில்லை
வாரிதியில்   கோடுகளைப்    போட   வில்லை
ஏன்நுழைந்தாய்   எம்நாட்டு    எல்லைக்   குள்ளே
என்றெந்த    நாட்டினிலும்   கேட்போ   ரில்லை
தேன்சிந்தும்   மலர்மணத்தைச்    சொந்த    மென்று
சொல்கின்ற   முட்டாள்கள்    இல்லை   அங்கே
கூன்முதுகில்   இருப்பதன்றி    அறிவு   தன்னில்
கூன்விழுந்த   குறுமனத்தார்   இல்லை   அங்கே !

இரண்டாம்  உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர்  மாநாடு
இடம் இராசரத்தினம் கலையரங்கம், அடையாறு, சென்னை.
நாள்  : வைகாசி 26, 2048 /  09 06 2017
கவியரங்கம்
தலைமை   கவியரசு  ஆலந்தூர் மோகனரங்கம்
தலைப்பு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
பாடுபவர் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

Wednesday, September 13, 2017

மூலிகை பேசுகிறது : செம்பருத்தி – ப.கண்ணன்சேகர்
மூலிகை பேசுகிறது : செம்பருத்தி


கிழக்காசிய நாடுகளில் தழைத்திடும் தாவரம்
கிடைத்தோர்க்கு நலமெனக் கொடுத்திடும் ஓர்வரம்
அழகெனப் பூத்திடும் அருமருந்து செம்பருத்தி
ஆரோக்கியம் தந்திடும் அன்றாடம் நிலைநிறுத்தி
அழகான கூந்தலுக்கு அற்புத மருந்தாகும்
அன்புடன் உபசரிக்கும் ஆதிவாசி விருந்தாகும்
விழாக்கால வேள்வியிலும் வைத்திடும் பூவாகும்
விடியாத நோய்களுக்கும் வெளிச்சமென தீர்வாகும்

விதையில்லாப் பதியத்தால் விளைந்திடும் செடியாகும்
வேர்இலை பூக்களால் வரும்நோயும் பொடியாகும்
சிதையாமல் பூவிதழை சுடும்பாலில் நனைத்திடு
சிவந்திடும் பாலினை  அன்றாடம் அருந்திடு
பதைத்திடும் பதற்றத்தைப் பக்குவமாய்க் குறைத்திடும்
பலமூட்டி  இரத்தத்தை   பயன்பெற ச் செய்திடும்
வதைத்திடும்  இதயத்தின்  வலிகளை  மாற்றிடும்
வளமான வாழ்விற்கு வழிதனைக் காட்டிடும்

செந்நிற வண்ணத்தில் சிரித்திடும் பூவாகும்
சீனர்களும் போற்றிடும் சிறப்பான மருந்தாகும்
வந்திடும் வெள்ளைநோய் வஞ்சியர்க்கு நலமாகும்
வையகம் முழுக்கவே வளர்ந்திடும் குலமாகும்
தந்திடும் வைத்தியம் தரணிக்குப் பயனாகும்
தாவர வகைகளில் தரமான மருந்தாகும்
சிந்தனை செய்திடு செம்பருத்தி வளர்த்திடு
செழிப்புடன் ஆரோக்கியம் ஞாலத்தில் நிறுத்திடு.
ப.கண்ணன்சேகர்
ப.கண்ணன்சேகர், திமிரி
9894976159.
9698890108.
தரவு: முதுவை இதாயத்து

Friday, September 8, 2017

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 7/8 – கருமலைத்தமிழாழன்

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 7/8 – கருமலைத்தமிழாழன்

 (யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 6/8 – தொடர்ச்சி)
 

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 7/8

பலமொழிகள்   பேசினாலும்   அன்பு   என்னும்
பாலத்தால்   ஒருங்கிணைந்தே   வாழ்வார்  அங்கே
கலக்கின்ற   கருத்தாலே   மொழிக   ளுக்குள்
காழ்ப்புகளும்   உயர்வுதாழ்வு   இருக்கா  தங்கே
இலக்கியங்கள்   மொழிமாற்றம்   செய்தே   தங்கள்
இலக்கியமாய்ப்    போற்றிடுவர் !   கணினி   மூலம்
பலரிடத்தும்   பலமொழியில்    பேசு   கின்ற
பயனாலே   மொழிச்சண்டை   இல்லை  அங்கே !

நாடுகளுக்    கிடையெந்த   தடையு   மில்லை
நாடுசெல்ல   அனுமதியும்   தேவை   யில்லை
நாடுகளுக்    கிடையெந்த    பகையு   மில்லை
நட்பாலே   உதவுதற்கும்   எல்லை   யில்லை
வாடுகின்றார்   ஒருநாட்டு   மக்க   ளென்றால்
வளநாடு    கரங்கொடுத்தே   காத்து   நிற்கும்
பாடுபட்ட   பலனெல்லாம்    அனைவ   ருக்கும்
பகிர்ந்தளித்தே   வாழ்ந்திடுவர்    பொதுமை   என்றே !

(தொடரும்)
இரண்டாம்  உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர்  மாநாடு
இடம் – இராசரத்தினம் கலையரங்கம், அடையாறு, சென்னை.
நாள்  : வைகாசி 26, 2048 /  09 – 06 – 2017
கவியரங்கம்
தலைமை –  கவியரசு  ஆலந்தூர் மோகனரங்கம்
தலைப்பு – யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
பாடுபவர் – பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்