Saturday, September 28, 2013

வள்ளலார் போட்ட பூட்டு!

வள்ளலார் போட்ட பூட்டு!
வள்ளலார் தங்கியிருந்த வீட்டின் உரிமையாளரின் மகன் புருஷோத்தமன் தன் தந்தையிடம் கோபித்துக்கொண்டு மதுரை ஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் மடத்திற்குச் சென்றுவிட்டார். அந்த மடாதிபதிக்கு ராமலிங்க அடிகள் ஒரு கடிதம் எழுதினார். அக்கடிதத்தைப் படித்த அங்கிருந்த புலவர்கள் சிலர், "இராமலிங்க அடிகளை பெரிய வித்துவான் என்று சொல்கிறார்கள்; ஆனால் கடிதம் பாமரத்தன்மையாக உள்ளது, அவருக்கு இலக்கணப் புலமை கிடையாது' என்று கூறினர். அதன்பொருட்டு இராமலிங்க அடிகள் மீண்டும் சன்னிதானத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்பினார். ஆனால் அந்தப் புலவர்களால் அக்கடிதத்தைப் படித்து புரிந்துகொள்ள இயலவில்லை. வள்ளலாரின் இலக்கண நுண்மான் நுழைபுலத்துக்கு இக்கடிதமே மிகச்சிறந்த சான்றாகத் திகழ்கிறது. இது "வள்ளலார் கடிதங்கள்' (பக்.100) என்ற நூலில் "இலக்கண நுண்மான் இயல்' என்ற தலைப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதுவரை இதற்கு சரியான விளக்க உரை இல்லை என்பதால், இயன்ற அளவு விளக்க உரை எழுதியுள்ளேன்.
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் எழுதிய இலக்கணக் கடிதத்தின் விளக்கம் இதுதான்:
இயல்வகையான் இன்னவென் றவற்றின் பின்மொழி: இயல்புடைய மூவர். 1.பிரம்மசரிய ஒழுக்கத்தான், 2.மனைவி வழிபடத் தவம் செய்பவன், 3. முற்றும் துறந்த யோக ஒழுக்கத்தான். (யோக)
மதிக்கு முன்மொழி: மதி - திங்கள், முன்மொழி - ஞாயிறு (யோக ஞாயிறு)
மறைக்கு முதலீறு: மறை- ஆகமம், முதலீறு - முதலாகவும் ஈறாகவும் விளங்கும் ஆகமவடிவம்.
விளங்க முடிப்பதாய பின்மொழி: விளங்க-விளங்குமாறு, முடிப்பது -சூடியது, பிறைமதி பின்மொழி (மதி)
அடைசார் முன்மொழி: அடை-சொல்லைச் சிறப்பிக்கும், சொல்-வளர்திரு, முன்மொழி- வளர் (மதிவளர்)
ஞாங்கர் விளங்கிய ஞானிகட்கு: ஞாங்கர் - உயர்வு (உயர்ந்து விளங்கும் ஞானிகட்கு)
பொய்யற்கு எதிர்சார்புற்ற: பொய்யன்-இராவணன்(கு) எதிர்சார்புற்ற - எதிர்ப்பக்கம் இருந்த இராம(ன்)
மூலி ஒன்று: மூலிகை ஒன்று சாதிலிங்கம் - வேறுபெயர் லிங்கம்-(இராமலிங்கம்)
வளைந்து வணக்கம் செய்த: தலையைத் தாழ்த்தி வணக்கம் செய்து
ககனநீர் எழில் என்றும்: ககனம் - வானம், நீர்-ஆறு, வான்கங்கை, எழில்-உயர்வு (வான் கங்கை அளவு உயர்வு), உயர்வு - உத்தரம், உத்தரம்-மறுமொழி
வான்வழங்கு பண்ணிகாரம் என்றும்: வான்-விண், பண்ணிகாரம் - அப்பம் (விண்ணப்பம்)
நாகச்சுட்டு மீன் என்றும்: நாகம் - மலை, வரை, சுட்டு-அது, இது, உது, மீன் - மகரம் (ம்) வரை+உது+ம் = வரையுதும்
அண்மைச் சுட்டடுத்த ஏழாவதன் பொருண்மை: அண்மைச்சுட்டு - இ, ஏழாவதன் -ஏழாம் வேற்றுமையின், பொருண்மை - பொருள், இடம். இ+இடம்= இவ்விடம்
உம்மை அடுத்த பல்லோர் வினாப்பெயர்: பல்லோர் வினாப்பெயர்-யாவர், உம்மை அடுத்த(து) யாவர்+உம்= யாவரும்
குறிஞ்சி இறைச்சிப் பொருள் ஒன்றனொடு புணர்ப்ப: குறிஞ்சி நிலத்தின் கருப்பொருள் பதினான்கினுள் ஒன்று கிளி. கிளிக்கு வேறு ஒரு பெயர் "சுகம்'
சேய்மைச் சுட்டடுத்த அத்திறத்து இயல் யாது?: சேம்மைச் சுட்டு - அ, அத்திறத்து-அ+அத்திறத்து=அவத்திறத்து. அவ-அப்பால், அவ்விடம். திறத்து-சுற்றத்தின், இயல் -தன்மை (யாது) அவ்விடத்தில் உள்ள சுற்றத்தின் நலம் எவ்வாறு உள்ளது?
இரண்டன் உருபொடு புணர்ந்த தன்மைப் பன்மை: இரண்டன் உருபு - ஐ (சேர்ந்த), தன்மைப் பன்மை -எம், எம்+ஐ= எம்மை
ஆறாவதன் பொருட்டு ஆக்கினார்க்கு: ஆறு-சமயம், ஆவது-நல்வழி(யில்), ஆக்கினார் -செலுத்தியவர் கருங்குழி மணியகாரரான ரெட்டியாருக்கு, உய்த்த - கிடைத்த
கற்பியல் அதிகரிப்பின் வரும்: கற்பியல்- இல்லறம், அதிகரிப்பு - அதிகாரம் புருஷ(ன்)
தலைமகன் பெயர்: தலைமகன் - உத்தமன் -புருஷோத்தமன்
ஊகக் கழிவிலை: ஊகம் - மன மயக்கம், கழிவில் -மிகுதியில், ஐ-தந்தை(யை)
இரண்டினோடு இரண்டிரண்டு: இரண்டு ல இரண்டு ல இரண்டு = எட்டு-விலகி (னன்)
பெயரவும் - மீண்டும்
மகரவீற்று முதனிலைத் தனிவினை: - வம் (வம்-வா)
செயவென் வாய்ப்பாட்டு வினை எச்சத்தனவாக: வர (வந்தால்)
கலம்பகச் செய்யுள் உறுப்பாக: கலம்பகச் செய்யுள் உறுப்புகள் பதினெட்டினுள் ஒன்று களி - மகிழ்ச்சி +ஆல் (மகிழ்ச்சியால்) சிறத்தும் - மிகுவோம்.
இக்கடிதத்தில் வள்ளலார் சொல்ல வந்த செய்திகளைக் காண்போம். "யோகஞாயிறு, ஆகமவடிவம், மதிவளர் உயர்ந்துவிளங்கும் ஞானிகட்கு, இராமலிங்கம் மறுமொழி விண்ணப்பம் வரையுதும். இவ்விடம் யாவரும் சுகம். அவ்விடத்தில் உள்ள சுற்றத்தின் நலம் எவ்வாறு உள்ளது? எம்மை நல்வழியில் செலுத்திய கருங்குழி மணியகாரரான ரெட்டியாருக்குக் கிடைத்த புருஷோத்தமன், தந்தையை விலகினன். மீண்டும் வந்தால் மகிழ்ச்சியால் மிகுவோம். ஓர் விசேடணத்து ஆ.வேலையன் (ஆறுமுகமுதலியார் மகன் வேலாயுத முதலியார்) பின்னர் எழுதிமுடித்தது. சில காரியங்களுக்காக சிதம்பரம், மருதூர் செல்ல எண்ணினோம். விரும்பியவற்றை விரும்பியபடியே அடைக. மிகுதியான மாறுபாட்டை (கணைச்சலம்-கணை-மிகுதி; சலம்-மாறுபாடு) நீங்கினோம். மணிமுடியைச் சூட்டிய இராமலிங்க வள்ளலார் உத்தரவின்படி வேலாயுத முதலியார் எழுதியது. இவ்வாறு அக்கடிதம் அமைகிறது.

5.10.13 - அருட்பிரகாச வள்ளலாரின்
190-ஆவது அவதாரத் திருநாள்.

"இலக்கண நுண்மாண் இயல்'

""உணர்ந்தோரானியல் வகையவின்ன வென்றவற்றிற் பின்மொழி மதிக்கு முன்மொழிமறைக்கு முதலீறு விளங்க முடிப்பதாய பின்மொழியடைசார் முன்மொழி ஞாங்கர் விளங்கிய ஞானிகட்கு பொய்யற் கெதிர்சார்புற்ற மூலியொன்று வளைத்து வணக்கஞ்செய்த ககந நீரெழி லென்றும் வான் வழங்கு பண்ணிகார மென்றும், நாகச்சுட்டு மீனென்றும் வேறு குறிப்பதொன்று.
அண்மைச் சுட்டடுத்த வேழாவதன் பொருண்மை யும்மையடுத்த பல்லோர் வினாப் பெயர்ப் பொருள் குறிஞ்சி யிறைச்சிப் பொருளொன்றனோடு புணர்ப சேய்மைச் சுட்டடுத்த வத்திறத்தியல் யாது.
இரண்டனுருபொடு புணர்ந்த தன்மைப் பன்மை யாறாவதன் பொருட் டாக்கினார்க் குய்த்த கற்பிய லதிகரிப்பின் வருந் தலைமகட்பெயர விரண்டினோ டிரண் டிரண் டூகக் கழிவிலைப் பெயரவு மகாரவீற்று முதனிலைத் தனிவினைச் செயவென் வாய்ப்பாட்டு வினையெச்சத்தனவாகக் கலம்பகச் செய்யுளுறுப் பாற்சிறத்தும்.
இருவகை முதற்பொரு ளொன்றன் பாகுபட் டுறுப்பிற் குறித்த வைம்பெரும் பூதத்தோர் விசேடணத் தெதிர்மறை நடுக்குறை யியற்சொற் பெயர்வுயிர்ப் பெயராக வெதிர்காலங் குறித்து நின்றது சிலவினைச் சார்பான் விலங்கு சூடிய வரையில் வெளியாம்.
இதனோ டீரிரு வகைப்பட்ட வோர் சார் புது நிலஞ் செலவுய்த்தனம் வேண்டுழி வேண்டியாங் குய்க்க மற்றைய பின்னர் வரைதும்.
இற்றே விசும்பிற் கணைச்சலம்
இங்ஙனம்
நங்கோச்சோழன் வீரமணி

Monday, September 23, 2013

காரைக்கால் அம்மையார்

உலகின் சிறந்த கவிகளில் ஒருவர் - காரைக்கால் அம்மையார்

Comment (1)   ·   print   ·   T+  
தத்துவ தரிசனம் எந்தச் சமயத்தில் எப்படிக் கவிதையாகிறது என்பதை உலகத்திலுள்ள பலமொழிக் கவிகளிடமிருந்து நிதரிசனமாக விளக்க முடியும். வார்த்தை, ஓசை முதலியனவற்றிற்கும் அப்பால் கவிதைக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது- அந்த ஆத்மாதான் கவிதையியே முக்கியமான அம்சம் என்று சொன்னால் சுலபமாகவே எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார்கள். இந்தத் தத்துவ ஆத்மா இருக்கிறதே இது எல்லா மொழிக் கவிகளுக்கும் ஒன்றுதான். ஆங்கில ஷேக்ஸ்பியரும் சரி, இத்தாலிய டாண்டேயும் சரி, தமிழ்க் காரைக்காலம்மையாரும் சரி- எல்லாருமே ஒரு ஆத்ம மானஸரோவரிலிருந்துதான் தங்களுடைய கவிதைக் கங்கையைக் கொணருகிறார்கள்.
உலகத்திலுள்ள ஞானமெல்லாம் எப்படி ஷேக்ஸ்பியருக்கு வந்தது என்று அவர் கவிதையைப் படித்து ஆச்சரியப்பட்டுக் கேட்பவர்கள் உண்டு. இந்தக் கேள்விக்குப் பதில் சொல்கிற வகையில் ஷேக்ஸ்பியரேயல்ல என்றும், வேறு எல்லாம் தெரிந்த வசதியுள்ள ஒருவர் என்றும் சிலர் பதிலும் சொல்வதுண்டு. அதற்கு அவசியமேயில்லை. மனித குலத்துக்கெல்லாம் பின்னாலுள்ள ஆத்ம ஞான மானஸரோவரை எட்டி அணுகக் கற்றுக்கொண்ட கவிக்குக் கவிதை அற்புதமாகத்தான் அமையும்.
நூலறிவு பேசி நுழைவிலா தார்திரிக
நீல மணிமிடற்றின் நீர்மையே-மேலுலகத்(து)
எக்கோலத் தெவ்வுருவில் எத்தவங்கள் செய்வோர்க்கும்
அக்கோலத் தவ்வுருவே யாம்
என்று அற்புதத் திருவந்தாதியில் பாடுகிற காரைக்காலம்மையாரை மனித ஞான மானஸரோவரைக் கண்டவர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
கலை, இலக்கியம் இவை போலவே, தெய்வத்துக்கும் உருவமும் உருவமின்மையையும்தான் அற்புதமான லக்ஷணங்கள். வேறு இலக்கணமே இதற்குத் தேவையில்லை என்று சொல்லிவிடலாம்.
ஏதொக்கும் ஏதாவ்வா தேதாகும் ஏதாகா(து)
ஏதொக்கும் என்பதனை யாரறிவார்
யார் அறிவார்? ஆனால் வார்த்தைகளுக்கு அகப்படாத ஒன்று உருவம் எடுக்கிறது. எடுக்கிற இடமும் உண்டு. உலக மொழிகள் எல்லாவற்றிலுமே கவிதை வார்த்தைகளில் அகப்படாத ஏதோ ஒன்றுக்கு வார்த்தையும் வடிவும் தர முயலுகிறது. தெய்வேம் தேடி, பக்தி செய்கிற முயற்சியும் அதேபோல ஒன்றுதானே? அதில் என்ன சந்தேகம்? காரைக்காலம்மையார் கவிதை வடிவு கண்டவர். அதை மாற்றி மாற்றி அவர் அமைத்துப் பாடி அற்புதத் திருவந்தாதியைக் கவிதையாகவும் தத்துவமாகவும் நமக்குக் காட்டுகிற காட்சி மகத்தானது.
அன்று திருவுருவம் காணாதே ஆட்பட்டேன்
இன்று திருவுருவும் காண்கிலேன்
என்று சொல்கிற கவியேதான் நமக்குச் சிவபிரானுடைய கழுத்திலே உள்ள மறுவையும் காட்டுகிறார். மறுவை மட்டும் கண்டால் போதுமா? முடிமேல் மதியும், கழுத்திலே நாகங்களும்தான் புலனாகின்றன.
கலங்கு புனற்கங்கை யூடாட லானும்
இலங்கு மதியிலங்க லானும்-நலங்கொள்
பரிசுடையான் நீள்முடிமேல் பாம்பியங்க லானும்
விரிசடையாம் காணில் விசும்பு
என்றும்,
அழலாட அங்கை சிவந்ததோ அங்கை
அழகால் அழல்சிவந்த வாறோ
என்று சொல்ல முடிகிறது கவிக்கு.
உருவத்தையும்,உருவமின்மையையும் டாண்டேயாலும் இதே அழகுடன் சுவர்க்கத்தில் வைத்து, ஒரு கிறிஸ்துவ சாஸ்திரப் பயிற்சியுடன் சொல்ல முடிகிறது. காரைக்காலம்மையாரில் இதே அழகும் ஆத்மாவும் தத்துவமும் சிவபெருமான் பெயரால் வெளியாகின்றன. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஆத்ம ஞானத்தை முட்டும் இந்த இலக்கிய அனுபவம் அற்புதமானது என்றே சொல்ல வேண்டும்.
உருவம் சரி-உருவு இல்லாமை சரி. அதேபோல விரிந்தும் குறுகியும் நிற்கும் திறந்தான் எங்கே? எப்படி வார்த்தையில் அடைப்பது?
வானத்தான் என்பாரும் என்கமற் றும்பர்கோன்
தானத்தான் என்பாரும் தாமென்க-ஞானத்தால்
முன்நஞ்சத் தாலிருண்ட மொய்யொளிசேர் கண்டத்தான்
என்நெஞ்சத் தான்என்பேன் யான்
‘யான்’ என்கிற அரங்கு போதும் அவனுக்கு- கலைக்கு-கவிதைக்கு-இலக்கியத்துக்கு. ஆனால் அவன் உருவெடுத்து ஆடும்போது சில சமயம் அரங்கு ஆற்றாது. டாண்டே கண்களை மூடிக்கொள்கிறார் தன் கவிதையிலே- காரைக்காலம்மையார் திசைகளையே சிதறி விழச் செய்கிறார்.
அடிபேரிற் பாதாளம் பேரும் அடிகாள்
முடிபேரில் மாமுகடு பேரும்-கடகம்
மறிந்தாடு கைபேரில் வான்திசைகள் பேரும்
அறிந்தாடும் ஆற்றாது அரங்கு.
ஆத்ம மானஸரோவரை எட்டிப் பிடித்துவிட்டோம்- "இன்று நமக்கெளிதே!" என்று பாடுகிறார் காரைக்காலம்மையார். ஆமாம். இன்று நமக்கெளிதே, டாண்டேக்கும் காரைக்காலம்மையாருக்கும் ஷேக்ஸ்பியருக்கும் பிறகு என்று சொல்லத் தோன்றுகிறது.
காரைக்கால் அம்மையாரே தன்னை காரைக்கால் பேய் என்று பெருமையாகச் சொல்லிக்கொள்ளுகிறார். சிவகணங்களில் ஒன்றாகத் தன்னை நினைத்து, அரனாடும் அரங்கைத் தன் நெஞ்சாக நினைத்த காரைக்காலம்மையார், "அரங்கமாய்ப் பேய்க் காட்டில் ஆடுவான்" என்று கூறி உலகையே திருவாலங்காடாகவும், ருத்திர பூமியாகவும் காட்டுகிறார்.
அவரின் அற்புதத் திருவந்தாதியை paradise என்று சொன்னால் மூத்த திருப்பதிகத்தைத் தன்மை சிறிதும் மாறாத inferno என்று சொல்லலாம். ஆனால் மனித சங்காத்தம் இல்லாத inferno அது. நரகம் அல்ல-நல்லது தீயதன் விளைவு அல்ல- வெறும் வார்த்தைகளால் விளைந்த நரகம்.
சிவன் என்கிற மரபையும்,தத்துவம் என்கிற உண்மையையும் கைவிட்டுவிடாமல் காரைக்காலம்மையார் தமிழில் அற்புதமாக நமக்குக் கவிதை செய்து தருகிறார். பக்தியை மீறிய ஒரு கவிதை பாவம் அவரிடம் கனிந்திருக்கிறது. அனுபவிக்கப் பழகிக்கொள்பவர்கள் பாக்கியசாலிகள்.
"அண்டமுடி நிமிர்ந்தாடும்" அந்த ஒன்றை அறிந்துகொள்ள உலகத்துச் சிறந்த கவிகளிலே ஒருவராக நமக்குக் காரைக்காலம்மையார் பயன்படுகிறார்.

மக்கள் கவிஞர் பாப்லோ நெரூதா!மக்கள் பாவலர் பாப்லோ நெரூத  பற்றிய அருமையான கட்டுரை. பூ. கொ. சரவணனுக்குப் பாராட்டு. பிறநாட்டுப் பாவலர்கள் பற்றிய  அறிமுகம் தமிழ் இந்துவில் தொடரட்டும்! தமிழ்ப்பாவலர்கள் பற்றியும் தமிழ் இந்துவிலும் ஆங்கில இந்துவிலும் படைப்புகள் பெருகட்டும்! அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் /தமிழே விழி! தமிழா விழி! எழுத்தைக்காப்போம்! மொழியைக் காப்போம்! இனத்தைக் காப்போம்!/


மக்கள் கவிஞர் பாப்லோ நெரூதா!

பூ. கொ. சரவணன்
Comment   ·   print   ·   T+  
பாப்லோ நெரூதாவின் நினைவு தினம் இன்று. காதல் கவிதைகளும், சமத்துவம் நிறைந்த உலகத்தையும் தன்னுடைய கவிதைகளில் வார்த்த பெருங்கவிஞர் இவர். சிலி நாட்டில் தோன்றிய நெரூதா எழுதியது ஸ்பானிய மொழியில். அப்பா ரயில்வே ஊழியர் இளம் வயதிலேயே அவர் தவறிவிட குடும்பத்தை காப்பான் பையன் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். இவர் பிரெஞ்சு படித்துவிட்டு ஆசிரியர் ஆகலாம் என்று முயன்றார். ஆனால், மிஸ்ட்ரலின் பழக்கம் அவரின் வாழ்க்கையை மாற்றிப்போட்டது. இவர் கவிதை எழுத வீட்டில் கடும் எதிர்ப்பு. செக் நாட்டைசேர்ந்த கவிஞரின் பெயரை புனைப்பெயராக்கி நெரூதா என்கிற பெயரில் குடும்பத்துக்கு தெரியாமல் கவிதை எழுத வந்தார். அதுவே பின்னர் வாழ்வாகிப்போனது.
அவரின் கவிதைகளில் காதலும்,சோகமும்,எளிய மக்களின் வாழ்க்கையை பாடும் வரிகளும் நிற்பி வழிந்தன. எண்ணற்ற நாடுகளில் தூதுவராக பணியாற்ற அனுப்பிய அக்காலத்தில் வறுமை அவரை துரத்தவே செய்தது. அங்கெல்லாம் தன்னின் சோகங்களை தாண்டி அற்புதமான கவிதைகளை எழுதினார் அவர். இந்தோனேசியா நாட்டில் தனிமையில் வாடிக்கொண்டு இருந்த பொழுது சந்தித்த பெண்ணுடன் காதல் பூண்டு
அவரையே திருமணம் செய்துகொண்டார். 'கவிதை எழுதுபவனும், ரொட்டிக்காரனும் ஒன்றே. இருவரும் வேற்றுமைகள் பார்க்க கூடாது !' என்று எழுதிய அவர் அப்படியே இருந்தார். உலகம் முழுவதும் ஒரே தோலின் நிறம் தான் என்று எழுதினார் அவர்.
மக்களை ஒடுக்கிய அரசாங்கங்களை எதிர்த்து குரல் கொடுத்து அடிக்கடி தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ வேண்டிய சூழலும் அவருக்கு உண்டானது. அவரின் கவிதைகள் சர்வாதிகாரிகளுக்கு எதிராக பாட்டாளிகளை ஒன்று திரட்டியது . ஒரு முறை விடேலா எனும் சர்வாதிகாரிக்கு எதிராக தயாரித்த உரையில் சித்திரவதை முகாமில் எத்தனை நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள் அடைக்கப்பட்டு உள்ளார்கள் என்று பெயர் பட்டியலை வாசித்தார் மனிதர். சீக்கிரமே விடேலாவின் ஆட்சி கவிழ்ந்தது.
எத்தனையோ துன்பங்கள்,தொடர்ந்து துரத்திய அரசாங்கங்கள் எல்லாமும் அவரை வாட்டிக்கொண்டு இருந்த பொழுதும் மனித குலம் ஒன்று சேரும். போர்கள் நீங்கி உழைப்பாளிகள் உயர்வார்கள் என்று நம்பினார் அவர். அதனால் நம்பிக்கையின் நிறமான பச்சை நிறத்தில் தான் அவர் எப்பொழுதும் எழுதினார். சார்த்தருக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது இதை முதலில் நெரூதாவுக்கு அல்லவா கொடுத்து இருக்க வேண்டும் என்று அப்பரிசை ஏற்க மறுத்தார் அவர்.
நெரூதாவுக்கு 1971 இல் இலக்கிய நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. அறுபது வருடங்களுக்கு முன் ஒரு லட்சம் தோழர்கள் முன் கரகரத்த கவிதை வாசித்த புரட்சிக்காரர் அவர். பல வருடம் காத்திருப்புக்கு பின் அலண்டே காலத்தில் நாடு திரும்பி எழுபதாயிரம் மக்கள் முன் கவிதையை வாசித்தார் என்றால் அவர் மீது மக்களுக்கு எத்தகு பற்று இருந்தது என உணரலாம்.
புற்றுநோயால் இறந்து போன இவரின் மரணத்தின் பொழுது மக்கள் வந்து அஞ்சலி செலுத்தக்கூடாது எனும் பினோசெட் எனும் சர்வாதிகாரியின் உத்தரவை மீறி லட்சகணக்கான மக்கள்,ஊரடங்கை உடைத்து அவருக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினார்கள். கவிதை வெறுமனே கவர்வதற்கு மட்டும் இல்லை, கட்டுப்பாடுகளை உடைப்பதற்கும் தான் என பாடிய இவர் வாழ்ந்த மண்ணை தொட்டு முத்தம் கொடுக்க வேண்டும் அவரின்
'உங்களுக்கு சில சங்கதிகள் சொல்ல வேண்டும்' கவிதையின் வரிகள் இவை:
துரோகத்தை தந்த தளபதிகளே
என் இறந்த வீட்டை பாருங்கள்
என் உடைந்த தேசத்தை
பாருங்கள்
மலர்களுக்கு பதிலாக
நீங்கள் மூட்டிய தீயால் தகிக்கும் உலோகம்
வழியும் வீடுகளை பாருங்கள்
இறந்த எம் குழந்தைகளின்
நெஞ்சத்தில் இருந்து துப்பாக்கிகள்
துடித்து எழும்
உங்கள் பாவங்களில் இருந்து பட்டு தெறிக்கும் குண்டுகள்
பிறக்கும்
உங்கள் நெஞ்சில் அவை தைக்கும்
நீங்கள் கேட்பீர்கள்
என் நாட்டின் பெருங்கனவுகளையும்,பெரிய எரிமலைகளையும்
இலைகளையும் பாட மாட்டாயா என்று
உங்களுக்கு சொல்வேன்
ரத்தம் வழியும்
என் நாட்டின் தெருக்களை வந்து பாருங்கள்
ரத்தம் பாயும் என் தெருக்களை வந்து பாருங்கள் -இப்படி எழுதும் நெரூதா
கீழே இப்படியும் எழுதுவார்
நிழலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும்
இடையே ரகசியமாக உன்னை
இருட்டின் சங்கதிகளை
விரும்புதல் போல உன்னை காதலிக்கிறேன்
பூவாத மலரை நேசிப்பதை போல
உன் மீது ப்ரியம் கொள்கிறேன்
மலராத மலரின் கசியாத வெளிச்சமாகிய உன் பிரியத்தை சேமிக்கிறேன்
சிக்கல்களோ பெருமையோ இல்லாமல் உன்னை காதலிக்கிறேன்
உன்னையன்றி வேறெதையும் எனக்கு காதலிக்க வழி புலப்படவில்லை
என் இதயத்தின் மீது நீ வைக்கும் உன் கரமே என் கரம்
நீ கண்மூடினால் நான் யாவையும் மறந்து சொக்கிப்போவேன்.
(செப்.23 - பாப்லோ நெரூதாவின் நினைவு தினம்)

Sunday, September 15, 2013

போரைத் தடுத்த கவிதை!

போரைத் தடுத்த கவிதை!
அதிவீரராம பாண்டியன், நிடத நாட்டு மன்னன் நளனுடைய வரலாற்றை "நைடதம்' என்ற பெயரில் விருத்தப் பாக்களில் அதைப்படிக்க, அவைப் புலவர்கள், ""நைடதம் புலவர்க்கு ஒüடதம்'' என்று பாராட்டினர். கரிவலம்வந்த நல்லூரில் ஆட்சி செய்துவரும் தன் அண்ணனும் சிறந்த தமிழறிஞனும் கவிஞனுமான வரகுணராம பாண்டியனிடம் நைடதத்தைக் கொடுத்தனுப்பி, அக்காவியத்தைப் பற்றி அவன் கருத்தைக்கேட்டு வருமாறு அனுப்பினான்.
 வரகுண பாண்டியனின் மனைவியும் சிறந்த தமிழறிவுள்ளவள். அவளிடம் தம்பியின் நூலைக்காட்டி, அவள் கருத்தைக் கேட்டான். அவள் அந்நூலைப் படித்துப் பார்த்து, ""உங்கள் தம்பி எழுதியுள்ள நைடதம், நளன் சுயம்வரத்தில் தமயந்தியை மணந்தது, தங்கள் நாடு சென்று இல்லற வாழ்வில் இன்பம் அடைந்தது வரை கவிஞர்கள் பாராட்டும் அளவிற்குப் பாடியுள்ளார். ஆனால், கலி தொடர்ந்த பின் கலிநீங்கும் வரை நளனும் தமயந்தியும் துயரமடைந்த அவலச் சுவையை, கவிதைகள் நன்றாக விளக்கவில்லை'' என்று கூறினாள்.
வரகுணராம பாண்டியன், தன் மனைவியிடம், ""என் தம்பி அழகும் அறிவும் உள்ள பெண்ணை மணந்து இல்லற வாழ்வில் இன்பத்தின் எல்லை கண்ட காலத்தில் நளன் -தமயந்தியின் இல்லற வாழ்வைப் பற்றிப் பாடும்போது இன்பச் சுவையை அழகாகப் பாடியுள்ளான். இளைஞனான அவன், கலியினால் அவர்கள் துன்பம் அடைந்ததைப் பாடும்போது அவலச்சுவை குறைந்திருப்பது இயல்பே. நீயே உன் கருத்தை எழுதியனுப்பு'' என்று கூறினான்.
""நைடதத்தில் உள்ள கவிதைகளில் அழகும் சுவையும் முதற்பகுதியில் இருந்ததுபோல் இல்லாமல் போகப் போகக் குறைந்துகொண்டே போயுள்ளது. ஆதலால், வேட்டை நாய் முதலில் வேகமாக ஓடி, போகப்போக இளைத்தது போன்றும்; கரும்பை வேரிலிருந்து தின்னும்போது முதலில் சுவையாகவும் போகப்போகச் சுவை குறைந்துகொண்டே உள்ளது போன்றும் நைடதத்தின் கவிதைகள் உள்ளன'' என்று அவள் எழுதி அனுப்பினாள்.
இந்த ஓலையைக் கண்ட அதிவீரராம பாண்டியன், ""அண்ணா, வரகுணராம பாண்டியா, நீ என்னைப் பழித்தால் நான் பொறுத்துக் கொள்வேன். ஆனால், நீ என் கவிதைகளை - என் தமிழைப் பழித்தாய்! ஆதலால் உடனே மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் போருக்கு வரவேண்டும்'' என்று ஓலை எழுதி அனுப்பினான்.
தம்பியின் ஓலையைக் கண்ட வரகுணராம பாண்டியன், தம்பியிடம் மன்னிப்புக் கேட்டாலும் போர் தொடுத்தாலும் பழி உண்டாகும். இதற்கு என்ன பதில் எழுதுவது என்று யோசித்தான். அதைக்கண்ட அவன் மனைவி, ""ஒரு கவிதையினால் உங்கள் தம்பியின் கோபத்தைத் தணிக்கிறேன்'' என்று கூறினாள்.
""இராமாயணத்தில் சூரியன் மகனாகிய சுக்ரீவன். ராமனிடம் தன் அண்ணனான வாலியின் குற்றங்களைக்கூறி அண்ணனைக் கொல்லச் செய்தான்.
தென்னிலங்கை வேந்தனாகிய விபீஷணன் தன் அண்ணனான இராவணன் மார்பில் அம்பெய்தால்தான் அவன் உயிர் போகும் என்ற உண்மையை ராமனிடம் கூறி அவனைக் கொல்லச் செய்தான். மகாபாரதத்தில் அருச்சுனன் தன் அண்ணனாகிய கர்ணனைக் கொன்றான்.
அண்ணன்-தம்பிகளின் பாசத்திற்கு இந்த மூன்று தம்பிகளையும் பாராதே. அண்ணனின் பாதுகைகளை அரியணையில் ஏற்றி, "அண்ணன் ராமர் வரும் வரையிலும் அயோத்திக்குள் நுழையமாட்டேன்' என்ற விரதத்துடன் தவக்கோலம் பூண்டு, நாட்டை ஆண்ட தம்பி பரதனையும் ராமனையும் பார்'' என்ற பொருளில்,
""செஞ்சுடரோன்  மைந்தனையும்  தென்னிலங்கை
                                                                   வேந்தனையும்
பஞ்சவரில்  பார்த்தனையும்  பாராதே - மிஞ்சு
விரதமே பூண்டு மேதினி யாண்ட
பரதனையும் இராமனையும் பார்''
என்ற கவிதையை எழுதி அனுப்பினாள். ஓலையில் உள்ளதைப் படித்த அதிவீரராம பாண்டியன் தன் தவறை உணர்ந்து அண்ணனிடம் மன்னிப்புக் கேட்டான்.
அண்ணன்-தம்பிகளுக்குள் நடக்க இருந்த போரை ஒரு தமிழ்க் கவிதை தடுத்து நிறுத்திவிட்டது என்ற வரலாறு இக் கவிதையின் பெருமையை உணர்த்துகிறது.

Friday, September 6, 2013

செந்தமிழ்ச் செம்மல் சி.இலக்குவனார் - நூற்குறிப்புபோற்றுதலுக்கு உரிய மணிவாசகம் பதிப்பகம்

 பார்புகழ் பெறுவதாக!
  அறிஞர் முனைவர் ச.மெய்யப்பன்  அவர்களின் தமிழ்ப்பணிகளில் குறிப்பிடத்தகுந்தது அவரின்  மணிவாசகர் பதிப்பகம் மூலம் ஆற்றிய தமிழ் நூல்கள் வெளியீட்டுப் பணியாகும். இதனாலேயே பதிப்புச் செம்மல் என  அறிஞர்களால்  பாராட்டப் பெறுகிறார். அவர் வழியில் தொடர்ந்து நல்ல நூல்களைப் பதிப்பித்தும் வெளியிட்டும் வரும் மணிவாசகர் பதிப்பகத்தார்க்கு நல்லோர் வாழ்த்து என்றும் உரித்தாகும்!
  தந்தையார் எண்ணியதை முடித்து வரும் திருவாளர் ச.மெ.மீனாட்சி சோமசுந்தரம் அவர்களும் அவருக்கு உறுதுணையாக விளங்கும் திருவாளர் இராம.குருமூர்த்தி அவர்களும் என்றென்றும் தமிழ்உலகின் போற்றுதலுக்கு உரியவர்களாகத் திகழ்கிறார்கள்.
  அறிஞர் முனைவர் ச.மெய்யப்பன் அவர்கள், தாம்  பெரிதும் போற்றிய தமிழ்ப்போராளி பேராசிரியர்சி.இலக்குவனார் குறித்துத் தம் தமிழியக்க வேர்கள் என்னும்  நூலில், ‘படிக்கும் பருவத்திலேயே தொல்காப்பியத்தில் ஆழங்கால் பட்டவர் என்றும், ‘எதையும் திட்பநுட்பத்துடன் விளக்கும் திறனாளர் என்றும் எளிய நடையும்  புதிய நோக்கும  கொண்ட படைப்பாளர் என்றும் தமிழியக்கத்தலைவர்களில் தலைமைத் தலைவர் என்றும் போற்றி வணங்கியிருப்பார்.
  அவர் வழியில் இன்றைக்கு மணிவாசகர் பதிப்பகம்  செந்தமிழ்ச்செம்மல் பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார் என்னும் தனிநூல் வெளியிடுவது  பேருவகை அளிக்கிறது.  எளிய இனிய தனித்தமிழை நூல்கள் வாயிலாகவும் இதழ்கள் வாயிலாகவும் மக்களிடையே பரப்பிய பேராசிரியரின் அரும்பெரும் பணிகளை இக்காலத் தலைமுறையினரும் வருங்காலத் தலைமுறையினரும் அறியும்  வண்ணம் நூலாக வெளியிடும் மணிவாசகர் பதிப்பகம் மேலும் மேலும் சிறப்பதாக!
  எளிமையாலும் நல்லுழைப்பாலும் உயர்பண்பாலும் உயர்ந்து விளங்கும் கண்ணியம் ஆ. கோ. குலோத்துகங்கன் ஐயா அவர்களின் பெரும் முயற்சியால்  இத் தொகுப்பு நூல் வெளிவந்துள்ளது.  தமிழால் பொருள் ஈட்டுவோரிடையே, தம் பொருளை ஈந்து தமிழ்அறிஞர்களையும் தமிழியக்கத் தொண்டர்களையும் போற்றி விருதுகள் அளித்து வரும் அருந் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வரும்  அப் பெருந்தகையாருக்குத் தமிழ்உலகின் நன்றி என்றும் உரித்தாகும். தமிழ்ப்போராளி பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார் அவர்களுக்குத் தம் கண்ணியம் இதழின் சிறப்பு மலர் வெளியிட்ட அப்பெருந்தகையாளர் இன்று தனிநூலையே அளித்துப் பேராசிரியர்பால் தமக்குள்ள நன்மதிப்பையும் அவரைத் தமிழ்உலகம் என்றும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்னும் தம் விழைவையும் வெளிப்படுத்தி உள்ளார். போற்றுதலுக்குரிய கண்ணியம் குலோத்துங்கன் ஐயா அவர்களுக்குத் தமிழன்னையில் அருள் என்றும் கிட்டுவதாக!
  தமிழறிஞர்களின் புலமைகளை வெளிநாட்டார் வணக்கம் செய்யவேண்டும் என்னும்  பேரார்வத்துடன்  இணைய வழி படைப்புரை அளித்துப் பரப்புரை  மேற்கொண்டு வருபவர் இளைய தமையனார் பேராசிரியர் முனைவர் மறைமலை அவர்கள். இலக்கியத் திறனாய்விலும் வாழும் கவிஞர்களைப்போற்றுவதிலும் முன்னோடியாகத் திகழ்பவர்; சங்கப்புலவரைப்போன்று நடுநிலைஉணர்வுடன் பிற அறிஞர்களின் படைப்புகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தும்  ஆங்கிலத்தில்  பாராட்டுரை தெரிவித்தும் தனித்தனி வலைப்பூக்களை உருவாக்கியும் வரும் இருமொழிப்புலவர்; இத்தகைய பணிகளில் தமக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும்  இல்லாத் தமிழ்ச்செம்மல் எனப் பாரில் உள்ளவர்களின் பாராட்டிற்குரியவராகத் திகழும் அவரின் தொகுப்பாக்கமும் இந்நூல் வெளியீட்டிற்குத்  துணைநின்றுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
 கண்ணியம், கூடல் மலர், தினமணி, தென்றல் இணைய இதழ், நட்பு இணைய இதழ், புகழ்ச்செல்வி, புதுகைத் தென்றல்,  மீண்டும் கவிக்கொண்டல், விடுதலை
ஆகிய இதழ்களில் வெளிவந்தனவும்
  இரியாத்திலுள்ள  சவுதி அரேபியா வளைகுடாத் தமிழ்ச்சங்கம்,  ஒய்.எம்.சி.ஏ.பட்டிமன்றம்,  இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம், உலகத்தமிழராய்ச்சி நிறுவனம்,  கோவிலூர்  ஆதினம்,  செம்மொழித் தமிழாய்வு நிறுவனம்,  சென்னை மாநிலக்கல்லூரியின் தமிழ்த்துறை, சென்னை வானொலி நிலையம், மா.இராசமாணிக்கனார்  இதழியல் ஆய்வு நிறுவனம், 
 ஆகிய அமைப்புகள் நடத்திய கருத்தரங்கங்கள், விழாக்கள் முதலானவற்றில் இடம் பெற்ற உரைகளும் இத் தொகுப்பில் இடம் பெற்றுள்ளன.
  கவிக்கொண்டல் மா.செங்குட்டுவன்,  ஆசிரியர் வீரமணி, பேராசிரியர் கண.சிற்சபேசன், பேராசிரியர் இராசம் இராமமூர்த்தி, முனைவர் மு.பி.பாலசுப்பிரமணியம், முனைவர் ச.சு.இராமர் இளங்கோ, செம்மொழி அறிஞர் முனைவர் க.இராமசாமி, இ.சிகாமணி, இடைமருதூர் கி.மஞ்சுளா, ஐவர்வழி வ.வேம்பயைன்,  கவிஞர் அ.நவநீதன்,  கவிஞர் கா.முருகையன்,  கவிஞர் மு.வில்லவன், கொடுமுடிக்கவிஞர் க.அ.பிரகாசம்,  நவீன்குமார்,  பழமைபேசி,    பா.சு.இரமணன்,   புகழ்ச்செல்வி - பரணிப்பாவலன்,   புதுவைப்புலவர் செ.இராமலிங்கம், புலவர் பூங்கொடி பராங்குசம், பேரளம் க.இளங்கோவன்,    பேராசிரியர் சா.சி.மதிவாணன், வெண்பா வேந்தர் புலவர்  இராம.வேதநாயகம் முதலான தமிழ்நாட்டிலும்  அயல்நாடுகளிலும் உள்ள ஆன்றோர்களின் கருத்துரைகள் தொகுப்பிற்கு அழகு சேர்க்கின்றன. தொகுப்பாளர்களான கண்ணியம் ஆ. கோ.குலோத்துங்கன்,  திறனாய்வுச் செம்மல், பேராசிரியர் முனைவர் மறைமலை,  ஆகியோரின் படைப்புகளும் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் ஆகிய என் படைப்புகளும் உரைகளும்  தொகுப்பிற்கு இடம் பெற்றுள்ளன. மூத்த தமையனார் பொறி இ.திருவேலன், கவிஞர் குமரிச்செழியன், ஆகியோரின் அச்சுத் திருத்தப் பணி இந்நூலைச் செம்மைப்படுத்தி உள்ளது.
  இந்நூலின் மூலம், பேராசிரியர்  முனைவர் சி.இலக்குவனார் அவர்களின் தொல்காப்பியச் செழுமை,  சங்கஇலக்கிய வளமை, திருக்குறள் நுண்மை, தமிழ் காத்த தகைமை ஆகியவற்றுடன் தமிழ் இலக்கியங்களின் சிறப்புகளையும் கடந்த நூற்றாண்டின் தமிழ்ச்சூழலில் ஒரு பகுதியையும் அறிய முடிகின்றது. இதனால் இந்நூல் பாடநூலாகும் சிறப்பைப் பெற்றுள்ளதைப்  பல்கலைக்கழகங்கள் உணர்ந்து  ஆவன செய்ய வேண்டும்.
 இரண்டாம் தொல்காப்பியராகவும்,  இரண்டாம் நக்கீராகவும்,  இருபதாம் நூற்றாண்டுத் திருவள்ளுவர் ஆகவும் சிறப்பிக்கப்பெறும் பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார் அவர்கள் பற்றிய சிறப்பான தொகுப்பு நூலை வெளியிடும் மணிவாசகம் பதிப்பகம் பதிப்புத் துறையில் மேலும் சிறந்து பார்புகழ் பெறுவதாக! தமிழ் உலகு பயன் உய்வதாக!
அன்புடன்
இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
(பி.கு. : 240 பக்கங்கள் கொண்ட நூலின் விலை உரூபாய் 100)