Wednesday, May 31, 2017

பல்துறையில் பசுந்தமிழ் : அறிவியல்தமிழ் 2/8 – கருமலைத்தமிழாழன்
பல்துறையில் பசுந்தமிழ் : அறிவியல்தமிழ் 2/8


தலைமை வணக்கம்
சித்தர்தம்   மறுபிறவி    ஆனை   வாரி
சிந்தனையின்    தோற்றந்தான்    ஆனை   வாரி
புத்தர்தம்    உள்ளந்தான்    ஆனை   வாரி
புதுக்கருத்தை    விதைப்பவன்தான்   ஆனை   வாரி
புத்தகங்கள்    தோழன்தான்    ஆனை   வாரி
புதுமைகளைப்    படைப்பவன்தான்   ஆனை   வாரி
முத்தமிழர்   கண்டதமிழ்    மருத்து   வத்தை
முதன்மையென    உணர்த்துபவன்    ஆனை   வாரி !

திருக்குறளைத்   தேசியநூல்    ஆக்கு   தற்குத்
தில்லியிலே   போராட்டம்   செய்த   வல்லோன்
அருங்குறளை   ஆங்கிலத்தில்    மொழிபெ    யர்த்தே
அதன்பெருமை   அகிலமெல்லாம்     அறிய   வைத்தோன்
அருமையாக    இக்காலக்    கவிஞர்    பாடல்
ஆங்கிலத்தில்   மொழிபெயர்த்து   நூலாய்த்    தந்தோன்
திருவாக    இந்தியிலே    மொழிபெ   யர்த்துத்
தீந்தமிழை    உயர்த்துதற்கே     முன்னே    நிற்போன் !

சான்றளித்து    மொழிபெயர்ப்பு   அறிஞ   ரென்று
சாகித்ய    அகாதமியின்    மதிப்பைப்    பெற்றோன்
தேன்தமிழில்   பஞ்சாபி    மராத்தி    யோடு
தெலுங்குமொழி    நூல்பெயர்த்து    வளமை   சேர்த்தோன்
வான்ஒலியில்   பலதலைப்பில்    உரைநி   கழ்த்தி
வண்டமிழ்நூல்   உட்கருத்தைத்    தெளிய    வைத்தோன்
பான்மையுடன்    தமிழ்வளர்க்கத்   திங்கள்   ஏடாம்
பல்துறையில்   கவிக்குயிலை   நடத்தும்    மேலோன் !

அறிவியல்நல்   வரலாறு   சிறுவர்   பாடல்
அருங்கவிதை   நாடகங்கள்   புதினம்    ஆய்வு
நெறியியலில்    கட்டுரைகள்    கதைகள்   என்றே
நிதம்படைத்துக்    குமுகத்தைத்   திருத்தும்   எழுத்தோன்
கரியமேனி     வெள்ளைமனம்   அன்பு   பேச்சு
காண்பவரை   ஈர்க்கின்ற   அறிவுக்   கண்கள்
அரிதாகக்   கிடைத்திட்ட    ஆற்ற  லாளன்
ஆனைவாரி   ஆனந்தன்   என்ற   சான்றோன் !  (  2  )
அவைவணக்கம்
தகடுர் நெல்லிக்கனியே
தமிழ் காக்கும்  வளர்ச்சி மன்ற  புரவலரே
மனோகரன் என்னும் மகரந்தமே
மணக்கும்  தமிழாலே வணங்குகிறேன்
உடன் பாடும் கவிஞர்களை
செவிமடுக்க வந்திருக்கும்
தமிழ் ஆர்வலர்களை
நெஞ்சுவந்து  வணங்குகிறேன்
 (தொடரும்)
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
9443458550
ஒசூர் தமிழ் வளர்ச்சி மன்றம்
சித்திரைத்திருவிழா  கவியரங்கம்
நாள்:  சித்திரை 02, 2048 / 15 -4 – 2017
தலைமை :  முனைவர் ஆனைவாரி ஆனந்தன்
தலைப்பு :  பல்துறையில் பசுந்தமிழ்

திருக்குறள் அறுசொல் உரை: 129. புணர்ச்சி விதும்பல் : வெ. அரங்கராசன்
 
 3. காமத்துப் பால்
15.  கற்பு இயல்
129.   புணர்ச்சி விதும்பல்  

பிரிந்து கூடிய காதலர்,
கலந்து இன்புறத் துடித்தல்.

(01-08 தலைவி சொல்லியவை)
  1. உள்ளக் களித்தலும், காண மகிழ்தலும்,
      கள்ளுக்(கு)இல், காமத்திற்(கு) உண்டு.
      நினைத்த, பார்த்த உடனேயே,
        மகிழ்விப்பது கள்இல்லை; காதலே.
  1. தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும், பனைத்துணையும்
      காமம் நிறைய வரின்.
      பனைஅளவுக் கூடல் ஆசைவரின்,
        தினைஅளவும் ஊடல் வேண்டாம்.
  1. பேணாது பெட்பவே செய்யினும், கொண்கனைக்
      காணாது, அமையல கண்.
     மதிக்காமல் நடந்தாலும் கணவரைக்
        காணத்தான் கண்கள் துடிக்கும்.
  1. ஊடல்கண் சென்றேன்மன், தோழி! அதுமறந்து,
      கூடல்கண் சென்ற(து)என் நெஞ்சு.
      ஊடுவதற்கே சென்றேன்; உள்ளமோ,
        கூடுவதற்குச் சென்றது, தோழி!
  1. எழுதும்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல். கொண்கன்
      பழிகாணேன் கண்ட இடத்து.
கண்மை தீட்டும்போது, கோல்காணேன்;
        கணவரைக் காணும்போது, பழிகாணேன்..
  1. காணும்கால், காணேன் தவ(று)ஆய; காணாக்கால்,
      காணேன் தவ(று)அல் லவை.
      காணும்போது, தவற்றைக் காணேன்;
        காணாப்போது, தவற்றையே காண்பேன்.
  1. உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்,
      பொய்த்தல் அறிந்(து)என் புலத்து?
      மூழ்கடிக்கும் வெள்ளத்துள் பாய்தல்போல்,
        பொய்த்துப்போம் ஊடல்தான் ஏனோ?
  1. இளித்தக்க இன்னா செயினும், களித்தார்க்குக்
      கள்அற்றே கள்வ….!நின் மார்பு.
       இழிதுயர் செய்தாலும், கள்ளையே
        விழைவார்போல், எனக்கு உன்மார்பு.
       (09-10 தலைவன் சொல்லியவை)
 1289. மலரினும் மெல்லிது, காமம்; சிலர்,அதன்
      செவ்வி தலைப்படு வார்.
      மலரைவிடக், காதல் மெல்லியது;
        சிலர்தான், பதம்உணர்ந்து நுகர்வார்.
  1. கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள், புல்லுதல்,
      என்னினும் தான்விதுப்(பு) உற்று.
     கண்களால் ஊடித் தழுவுதற்கு,
        என்னைவிடப் பெரிதும் துடித்தாள்.
பேரா.வெ.அரங்கராசன்

Tuesday, May 30, 2017

யாரைத் தேர்வு செய்வார்? – கெருசோம் செல்லையா
யாரைத் தேர்வு செய்வார்?

நல்லார் கெட்டார் என்றிருவர்
நடக்கும் தேர்தலில் போட்டியிட்டால்,
எல்லா வாக்கும் பெற்றவராய்,
ஏய்க்கும் கெட்டவர் வென்றிடுவார்!
இல்லா நேர்மை இவ்வுலகில்,
இறைமகன் இயேசுவே நின்றாலும்,
பொல்லார் வாக்கு தரமாட்டார்;
புனிதரைத்தான் கொன்றிடுவார்!
– கெருசோம் செல்லையா