தலைப்பு-ஒருவனைப் போற்றுவோம் : thalaippu_oruvanaipoattruvoam

கடமை யாவன தன்னைக் கட்டுதல்
பிறர்துயர் தீர்த்தல் பிறர்நலம் வேண்டுதல்
. . . .     . . .       . . .       . . .
உலகெலாங் காக்கும் மொருவனைப் போற்றுதல்
இந்நான் கே இப் பூமியி லெவர்க்கும்
கடமை யெனப்படும் . . .   . . .
நமக்குத் தொழில்கவிதை நாட்டிற் குழைத்தல்
இமைப்பொழுதுஞ் சோரா திருத்தல்
சிந்தையே இம்மூன்றும் செய்!
– பாரதியார்
Bharathi03