கொக்கு, புறா : kokku_puraa

நானேன் பறப்பேன் அராதிபனே!

கொக்குப்பறக்கும் புறாப்பறக்குங் குருவிபறக்குங் குயில்பறக்கும்
நக்குப் பொறுக்கிகளும் பறப்பர் நானேன் பறப்பேன் அராதிபனே
திக்கு விசயஞ் செலுத்தியுயர் செங்கோல் நடாத்தும் அரங்காநின்
பக்கம் இருக்க வொருநாளும் பறவேன் பறவேன் பறவேனே.

இராம கவிராயர்