எண்ணிக்கை


ஒன்று – உலகின் சூரியன் ஒன்று!
இரண்டு – இரவு பகலென் றிரண்டு!
மூன்று – முத்தாய்த் தமிழ்காண் மூன்று!
நான்கு – நாட்டில் பருவம் நான்கு!
ஐந்து – அமைந்த புலன்கள் ஐந்து!
ஆறு – அருசுவை வகைகள் ஆறு!
ஏழு – இத்தரைப் பெருங்கடல் ஏழு!
எட்டு – எதிர்படும் திசைகள் எட்டு!
ஒன்பது – உடலின் வாசல் ஒன்பது!
பத்து – பற்றிடும் விரல்கள் பத்து!

 இலக்கியவேள் சந்தர் சுப்பிரமணியன்
புன்னகைப் பூக்கள்  பக்கம் 33