அகரப் பாடல்


அறிவைத் தீட்டு
ஆணவம் ஓட்டு
இறையைப் போற்று
ஈகை ஆற்று
உறவோடு இணை
ஊக்கம் துணை
எளிமை நாடு
ஏழைமை கேடு
ஐந்தின் பயன்காண்
ஒன்றிப் பிழை
ஓயாது உழை
ஔவெனப் பழகு
அஃதுடற்கு அழகு

 – இலக்கியவேள் சந்தர் சுப்பிரமணியன்
புன்னகைப் பூக்கள் :  பக்கம் 32