தலைப்பு-தேனினும் இனிய தமிழ் - thaliappu_theninuminiyamozhi_thamizh

தென்பொதிகை பிறந்த மொழி
தென்பாண்டி வளர்ந்த மொழி
தேனினும் இனிய மொழி
தெவிட்டாத செந்தமிழ் மொழி
அமிழ்தினும் இனிய மொழி
ஆண்டாண்டுகளாய் வாழும் மொழி
அன்னை மடியை விஞ்சும் மொழி
அணைத்து என்னை மகிழும் மொழி
-சான் பீ. பெனடிக்கு
முத்திரை-வார்ப்பு - muthirai_vaarppu_logo