நன்மை நீஇ!  தின்மை நீஇ!


நன்மை நீஇ;  தின்மை நீஇ;
நனவு நீஇ; கனவு நீஇ;
வன்மை நீஇ; மென்மை நீஇ;
மதியு நீஇ; விதியு நீஇ;
இம்மை நீஇ; மறுமை நீஇ;
இரவு நீஇ; பகலு நீஇ;
செம்மை நீஇ; கருமை நீஇ;
சேர்வு நீஇ; சார்வு நீஇ;
நீலகேசி உரை
பெருந்தொகை தொகுப்பு: மு.இராகவையங்கார்: பக்கம் 187