Posts

தமிழில் பிறமொழிக் கலப்பு 3/4 – மறைமலை அடிகள்

Image
  அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         22 October 2021         No Comment தமிழில் பிறமொழிக் கலப்பு 3/4 ( தமிழில் பிறமொழிக் கலப்பு 2/4  தொடர்ச்சி ) இங்ஙனஞ் செய்தல் இறந்துபோன வடசொற்களை முற்றுமே அங்ஙனம் விடாமற், சில பல சொற்களையேனும் உலக வழக்கிற் பயிலவிடுதற்கு வழியாய் இருத்தலின் அது குற்றமாய்க் கொள்ளப்படுதலாகா தெனின்;  இறந்துபோன வடமொழியின் சில சொற்களை உயிர்ப்பிக்கின்றேன் என்று புகுந்து பல நூறாயிரம் மக்களுக்குப் பயன்பட்டு வழங்கி இறக்கச் செய்தல் எள்ளளவும் பொருந்தாது . கையிலுள்ள பெருந்தொகைப் பொருளைக் கடலிற் கொண்டுபோய் எறிந்துவிட்டு, நிலத்தை அகழ்ந்து அடியிலுள்ள பொருள்களை எடுக்க முயல்வார் திறத்திற்குந், தமிழ்ச் சொற்களைக் கைந்நெகிழ விட்டு வடசொற்களை வருந்திச் சொல்ல முயல்வார் திறத்திற்கும் வேறுபாடு சிறிதுங் காண்கிலேம், வடமொழியைத் தனியே முழுதும் உயிர்ப்பிக்க முயன்றாலும் அதனைச் சிறிது பயனுடைய தென்று சொல்லலாம், அங்கனஞ் செய்ய இயலாது அதன்சொற்கள் சிலவற்றை மட்டும் உயிரோடுலவுஞ் சிறந்தமொழியில் வலிந்து புகுத்தி அம் மொழிக்குக் கேடு சூழ்தல் பெரிதும் இழிக்கத்தக்கதொன்றாம். இன்றியமையா இடங்களில் வடசொற்கள் சில

ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஓர் அறிமுகம் : சி. மௌனகுரு, மௌ.சித்திரலேகா, எம். ஏ. நுஃமான்

Image
 அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         21 October 2021         No Comment (முன்னிதழ்த் தொடர்ச்சி) இருபதாம்   நூற்றாண்டு   ஈழத்துத்தமிழ்   இலக்கியம் 2. ஈழத்துத்   தமிழ்   இலக்கிய   வரலாறு :  ஓர்   அறிமுகம்   ஈழத்துத் தமிழிலக்கியப்பரப்பு ஐந்துநூற்றாண்டு காலத் தொடர்ச்சியான பாரம்பரியத்தையுடையது. இவ்விலக்கியப் பாரம்பரியத்தினையும் அதனூடு காணப்படும் பல்வேறு போக்குகளையும் வரலாற்றுக் கண்ணோட்டத்துடன் நோக்குதல் அவைபற்றிய தௌிந்த விளக்கத்துக்கு உதவும். இக்காலத்தில் இலங்கையில் குறிப்பாகத் தமிழ்ப் பகுதிகளில் நிலவிய சமூக சமய  பண்பாட்டு நிலைமைகள், அவற்றை ஊக்குவித்த அரசியல் பொருளாதாரக் காரணிகள் ஆகியவற்றின் விளக்கமும் இவ்விலக்கிய வரலாற்று விளக்கத்துக்கு உதவி புரிவதாகும். எனினும் 17-ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னர் தமிழ்ப்பகுதிகளின் வரலாறானது தயக்க மயக்கங்கட்கு இடமளிப்பதாகவே உள்ளது. இக்காலப் பகுதியில் மன்னர்களின் வரன்முறைபற்றிய தகவல்கள் கிடைத்தபோதிலும் சமூக முழுமைக்குமான வரலாற்றைத் தொகுத்துக் காண்பதற்கு உதவும் சான்றுகளும் அரிதாகவே காணப்படுகின்றன. வரலாற்றியலில் காணப்படும் இக்குறைபாடு இலக்கிய வரலாற்று மாணவனைய

தனித்தமிழ்க் கிளர்ச்சி – சுந்தர சண்முகனார் : 8/17

Image
 அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         20 October 2021         No Comment (தனித்தமிழ்க் கிளர்ச்சி – சுந்தர சண்முகனார் :7 /17 தொடர்ச்சி ) தனித்தமிழ்க்   கிளர்ச்சி   : 8/17   சமயம் புதுப்புதிய சுவைதன்னைப் புலனாக்கும் தமிழ்மொழிதான் மதிப்புள்ள சங்கநூல் மாண்புடைய தம்மானை மதிப்புள்ள சங்கநூல் மாண்பிருக்கப் பித்தான மதச்சண்டை நம்தமிழில் மண்டியதேன் அம்மானை மண்டியதவ்  ஆரியர்செய் மயக்கத்தால் அம்மானை        (36) உய்வதனைக் கருதி உயர்ந்திடுநம் தமிழ்முன்னோர் தெய்வ வணக்கந்தாம் செய்துவந்தார் அம்மானை தெய்வ வணக்கந்தாம் செய்பவரை இன்றுசிலர் எய்வதுபோல் கடுமொழியால் எதிர்ப்பதேன் அம்மானை எதிர்க்கலாம் ஆரியர்கள் ஏய்ப்பதையே அம்மானை       (37) இயற்கை வடிவுடைய இறைவனை முன்தமிழர் இயற்கை முறைக்கேற்ப ஏத்தினர்காண் அம்மானை இயற்கை முறைக்கேற்ப ஏத்தினரே யாமாகில் செயற்கை முறைபலபின் செறிந்ததேன் அம்மானை செறிந்தது  வடவர்தம் சேர்க்கையால் அம்மானை       (38)   கோவில் காண்டகு பல்வடிவாய்க் காட்சி யளிக்கின்ற ஆண்டவனுக் கனைவருமே அருங்குழந்தை அம்மானை ஆண்டவனுக் கனைவருமே அருங்குழந்தை எனிற்சிலரை ஈண்டுகோயி லில்விடாமல் இழிப்பதேன் அம்மானை

மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர் – 5

Image
  அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         19 October 2021         No Comment  (மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர் – 4. தொடர்ச்சி) குறிஞ்சி மலர் அத்தியாயம் 1 தொடர்ச்சி மணி ஒன்பதரை, சாப்பாட்டை முடித்துக்கொண்டு புத்தகப் பையும் கையுமாகப் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் புறப்பட்ட திருநாவுக்கரசனும், சம்பந்தனும் ஏதோ நினைவு வந்ததுபோல் வாயிற் படியருகே தயங்கி நின்றனர். கடைசித் தங்கை குழந்தை மங்கையர்க்கரசிக்குக் கைகழுவி விடுவதற்காக வாயிற்புறம் அழைத்துக் கொண்டு வந்த பூரணி, அவர்கள் நிற்பதைப் பார்த்து விட்டாள். “ஏண்டா இன்னும் நிற்கிறீர்கள்? பள்ளிக்கூடத்துக்கு உங்களுக்கு நேரமாகவில்லையா?” மூத்தவன் எதையோ சொல்ல விரும்புவது போலவும், சொல்லத் தயங்குவது போலவும் நின்றான். அதற்குள் பூரணியே புரிந்து கொண்டுவிட்டாள். “ஓ! பள்ளிக்கூடச் சம்பளத்துக்குக் கடைசி நாளா? இரு பார்க்கிறேன்.” குழந்தைக்குக் கைகழுவி விட்டு உள்ளே போய்ப் பெட்டியைத் திறந்து பார்த்தாள். இருந்ததைக் கொட்டி எண்ணியதில் ஏழரை உரூபாய் தேறியது.  பாங்குப்  புத்தகத்தை விரித்துப் பார்த்தாள். எடுப்பதற்கு அதில் மேலும் ஒன்றுமில்லை எனத் தெரிந்தது. தம்பியைக் கூப்பிட்டு ஏழு உரூபாய

தமிழில் பிறமொழிக் கலப்பு 2/4 – மறைமலை அடிகள்

Image
 அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         18 October 2021         No Comment தமிழில் பிறமொழிக் கலப்பு 2/4 (தமிழில் பிறமொழிக் கலப்பு ¼ தொடர்ச்சி) அங்ஙனமாயின், வேற்று நாட்டுச் சொற்கள் தமிழிற் கலந்தது போலவே, தமிழ்ச் சொற்களும் மற்றைத் தேயமொழிகளிற் கலந்து காணப்படுதல் வேண்டுமேயெனின்; ஆம், தமிழ்ச்சொற்கள் பல பழைய மொழிகளிலுங் கலந்து வழங்கவேபடுகின்றனவென்று கடைப்பிடிக்க.  ஆணி மீனம் நீர் தாமரை கலை குடம் முதலான பலசொற்கள் ஆரிய மொழியிலும், அசை அருவி இரும்பு ஈன எல்லாம் மென்மை முகில் முதலான பல சொற்கள் ஆங்கிலம் இலத்தீன் கிரேக்கு முதலான ஐரோப்பியர் மொழிகளிலும், அவா இரு ஊர் எருமை சினம் செவ்வை முதலான பலசொற்கள் சாலடி ஈபுரு முதலான மிகப்பழைய மொழிகளிலும், இன்னும் பல மற்றும் பல மொழிகளிலுமாக ஒருங்கு கலந்து காணப்படுகின்றன.  அவையெல்லாம் இங்கெடுத்துக் காட்டப் புகுந்தால் இக் கட்டுரை மிக விரியுமாதலின் அவை தம்மை நுண்ணிய ஆராய்ச்சியாற் பல நூலுதவி கொண்டு அறிந்து கொள்க. இவ்வாறு மொழிகள் ஒன்றோடொன்று கலக்கப் பெறுதற்கு அவற்றை வழங்கும் மக்களின் நாகரிகமே வழியாயிருத்தலால், நாகரிகம் வாய்ந்த எந்தமொழியும் பிறமொழிக் கலப்பில்லாமல் இர

தனித்தமிழ்க் கிளர்ச்சி – சுந்தர சண்முகனார் : 7/17

Image
  அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         16 October 2021         No Comment   (தனித்தமிழ்க் கிளர்ச்சி – சுந்தர சண்முகனார் : 6/17 தொடர்ச்சி )   தனித்தமிழ்க்   கிளர்ச்சி   : 7/17   அடையும் எளியவர்கட்(கு) அகமகிழ்ந்தே கொடுக்கும் கொடையிற் சிறந்தவர்நற் குணத்தமிழர் அம்மானை கொடையிற் சிறந்தவர்நற் குணத்தமிழ ராமாயின் படையின்றி அவர்பொருளைப் பறிக்கலாமே அம்மானை பறித்துபறித்(து) அயலார்கள் பரவினர்காண் அம்மானை       (31) மருந்தா யினும்தமிழ் மக்கள் பிறர்க்களித்து விருந்தோம்பும் வேளாண்மை விரும்புபவர் அம்மானை விருந்தோம்பும் வேளாண்மை விரும்பிமிகச் செய்திடினே வருந்திப்பின் வறுமையால் வாடாரோ அம்மானை அவ்வருத்தம் அவர்கட்கோர் அணிகலமாம் அம்மானை       (32) பொன்னான நம்தமிழர், புல்லிய எண்ணமுடன் இன்னாமை செய்தார்க்கும் இனிமை செய்தார் அம்மானை இன்னாமை செய்தார்க்கும் இனிமை செய்தால் துன்னும் பகைவரினால் துயர்விளையும் அம்மானை துயர்விளைக்கும் பகைவரினித் துயருறுவார் அம்மானை       (33) வீரம் பூரித்துத் தோட்கள் புடைத்திடப் போர்செய்யும் வீரத்தில் சிறந்தவர்நம் வியன்தமிழர் அம்மானை வீரத்தில் சிறந்தவர்நம் வியன்தமிழர் எனினிந்நாள்