Posts

அகல் விளக்கு – மு.வரதராசனார்: 75

Image
 அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         29 May 2022         No Comment ( அகல் விளக்கு – மு.வரதராசனார். 74. தொடர்ச்சி ) அகல் விளக்கு அத்தியாயம் 27 தொடர்ச்சி இரவு மூன்று மணிக்கு விழித்தபோது புயல் அடங்கி இருந்தது . மின்னலும் இடியும் களத்தைவிட்டு அகன்று ஓய்ந்திருக்கச் சென்றிருந்தன.  காற்றுத் தோல்வியுற்று அடங்கி எங்கே ஒளிந்திருந்தது. மழையும் களைத்துச் சோர்ந்து விட்டாற்போல் சிறு சிறு தூறலாய் பெய்து கொண்டிருந்தது. எழுந்து போய்ச் சந்திரனைப் பார்த்தேன். பிதற்றாமல் புரளாமல் ஆடாமல் அசையாமல் இருந்தான். நல்ல அமைதியோடு உறங்குகிறான் என்று திரும்பி விட்டேன். மன அமைதி உள்ளபோது உடம்பும் நல்ல அமைதி பெறுவது இயற்கை என்று எண்ணியபடியே மறுபடியும் படுத்து உறங்கிவிட்டேன். காலையில் விழித்தபோது, வழக்கம்போல் சந்திரன் அருட்பா பாடுவது கேட்கும் என்று செவிகள் உற்று கேட்டன. ஒருகால் பாடி முடிந்திருக்கும் என்று எண்ணினேன். சிறிது நேரம் கண் மூடியவாறே படுத்திருந்து எழுந்தேன். சந்திரனிடம் சென்றேன். அவன் வழக்கத்திற்கு மாறாக, கதிரவன் வந்த பிறகும் படுத்திருந்ததைக் கண்டேன். சரி, உறங்கட்டும் என்று திரும்பிவிட்டேன். பல்துலக்கிக்

புலவர் குழந்தையின் இராவண காவியம்: 1.4. 6-10

Image
அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         28 May 2022         No Comment (புலவர் குழந்தையின் இராவண காவியம்: 1.3. 1-5 தொடர்ச்சி) இராவண காவியம் 1.  தமிழகக் காண்டம் 4.  தலைமக்கட் படலம் 6.     ஏந்திய செல்வ மோங்கு மிரும்புனல் மருதந் தன்னில்                  வாழ்ந்தவே ருழவ ரோங்க வருமுதற் றலைவர் முன்பு                  போந்தவ னரணந் தங்கிப் பொருள்வளம் பொலியக் காத்து                  வேந்தனென் றானா னப்பேர் மேவினார் வழிவந் தோரும்.            7.     கடல்கடந் தயனா டேகிக் கலனிறை பொருள ராகி                  மடலுடைத் தாழைச் சேர்ப்பின் மணலுடை நெய்தல் வாழும்                  மிடலுடை நுளையர் தங்கள் மேலைய தலைவன் முந்நீர்                  நடையுடை வருணன் ஆனான் நண்ணினர் பின்னு மப்பேர்.            8.     அன்னநால் வருந்தம் மக்கட் காவன வியலு மாற்றான்                  மன்னிய தலைமைக் கேற்ற வாறுசெய் துலகர் போற்றும்                  நன்னரா யிருந்த தாலந் நானிலத் தலைவ ராகப்                  பின்னவ ரேற்றிப் போற்றும் பெரும்புகழ் பெற்றா ரம்மா.            9.     மன்னிய குறிஞ்சி முல்லை மருதநீள் நெய்த லென்னும்             

மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர் 48

Image
 அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         27 May 2022         No Comment (மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர்  47 தொடர்ச்சி ) குறிஞ்சி மலர் 18 பரபரப்பினோடே   பலபல   செய்தாங் ( கு ) இரவு   பகல்   பாழுக் ( கு )  இறைப்ப  –  ஒருவாற்றான் நல்லாற்றின்   ஊக்கிற்   பதறிக்   குலைகுலைப எவ்வாற்றான்   உய்வார்   இவர் .       —  குமரகுருபரர் மேற்கு வானத்திலிருந்து தங்க ஊசிகள் நீளம் நீளமாக இறங்குகிறாற் போல் மாலை வெயில் பொற்பூச்சுப் பூசிக் கொண்டிருந்தது . கண்களுக்கு நேரே மஞ்சள் நிறக் கண்ணாடிக் காகிதத்தைப் பிடித்துக் கொண்டுப் பார்க்கிற மாதிரி தெருக்களும், வீடுகளும், மரங்களும் மஞ்சள் கவிந்து எத்தனை எழில் மிகுந்து தோன்றுகின்றன!  கோடானுகோடி நெருஞ்சிப் பூக்களை வாரிக் கொட்டிக் குவித்தாற்போல் மஞ்சள் குளித்து மயங்கிய இந்த மாலைப் போதுதான் எவ்வளவு மயக்கம் தருகிறது!  தமிழில்  மருள்மாலை  என்று இதற்குப் பெயர் வாய்த்தது எத்தனை பொருத்தமானது? தமிழ்ச்சங்கம் வீதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமைச் சந்தைக்கு அருகே கையில் துணிப்பையுடன் நடந்து கொண்டிருந்தான் அரவிந்தன். அன்றைக்குச் சந்தை நாள் போலிருக்கிறது. திருவிழாக் கண்டதுபோல் வீதி கொள்ளாமல் மக

புலவர் குழந்தையின் இராவண காவியம்: 1.4.1-5

Image
  அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         26 May 2022         No Comment (புலவர் குழந்தையின் இராவண காவியம்: 1.3.21-26  தொடர்ச்சி) இராவண காவியம் தமிழகக் காண்டம்  4.  தலைமக்கட் படலம் அறுசீர் விருத்தம்            1.     குறிஞ்சியி லிருந்து முல்லை குறுகிப்பின் மருத நண்ணித்                  திறஞ்செறி வடைந்த பின்னர்த் திரைகடல் நெய்தல் மேவி                  மறஞ்சிறந் தயனா டேகி வணிகத்தாற் பொருணன் கீட்டி                  அறம்பொரு ளின்ப முற்றி யழகொடு வாழுங் காலை;            2.     தங்களுக் குள்ளே தங்கள் தலைவரைத் தேர்ந்தெ டுத்தாங்                  கங்கவ ராணைக் குட்பட் டச்சமொன் றின்றி யன்னார்                  தங்கடந் தொழிலைச் செய்து தகுதியாற் றாழ்வி லாது                  மங்கலம் பொருந்த வாழ்ந்து வந்தன ரினிது மாதோ.            3.     மழைவளக் குறிஞ்சி வாழ்ந்து வந்தகா னவர்கள் தம்முன்                  விழைதகு தலைவன் செய்ய மேனியாற் சேயோ னென்னும்                  அழகுறு பெயரைத் தாங்கி யரசுவீற் றிருந்தா னன்னோன்                  வழிவழி வந்தோர்க் கெல்லாம் வழங்கின தப்பேர் தானே.            4.     மாலையில் மல

அகல் விளக்கு – மு.வரதராசனார்: 74

Image
  அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         25 May 2022         No Comment ( அகல் விளக்கு  – மு.வரதராசனார். 73. தொடர்ச்சி) அகல் விளக்கு அத்தியாயம் 27 தொடர்ச்சி சிறிது பொறுத்து மறுபடியும் அதே போக்கில் பேசலானான். “நீ மண் அகலாக இருந்த காலத்தில் நான் பித்தளை அகலாக இருந்தேன். சிறிது காலம் பள பள என்று மின்னினேன். என் அழகையும் அறிவையும் அப்போது எல்லோரும் விரும்பினார்கள்; பாராட்டினார்கள். என்ன பயன்? வர வர, எண்ணெயும் கெட்டது, திரியும் கெட்டது. சிட்டமும் பிடித்தது. ஒளி மங்கியது. மங்கிவிட்டேன். நீதான் நேராகச் சுடர்விட்டு அமைதியாக எரியும் ஒளி விளக்கு” என்றான். அன்று மாலை மறுபடியும் உணர்ச்சி வேகத்தால் கதறுவான், அலறுவான், அதனால் காய்ச்சல் மிகும் என்று எண்ணி அவனெதிரே போய் உட்கார்ந்து பேசாமலே தப்பித்துக் கொண்டிருந்தேன். மாலை, சிற்றுண்டியும் காப்பியும் கொடுத்துவிட்டு, அங்கே நிற்காமல் உடனே வந்து விட்டேன். சந்திரன் தானாகவே அழைத்தான். “இன்றைக்குக் காய்ச்சல் முன்னமே வந்துவிட்டது. கண்ணெல்லாம் எரிகிறது. உடம்பெல்லாம் எரிகிறது. கணுவெல்லாம் வலி பொறுக்க முடியவில்லை. மருந்து ஏதாவது வாங்கி வந்தால் தான், தாங்க முடிய

புலவர் குழந்தையின் இராவண காவியம்: 1.3.21-26

Image
  அகரமுதல இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்         24 May 2022         No Comment (புலவர் குழந்தையின் இராவண காவியம்: 1.3.16-20  தொடர்ச்சி) இராவண காவியம் தமிழகக் காண்டம் மக்கட் படலம் அழுக்கற வெளுத்து வண்ண மாக்குவோர் வண்ணார் பின்னர்                  மழுக்குற மயிரை நொய்தின் மழிப்பவர் மழிப்பர் வாய்மை                  ஒழுக்குற வரிதி னோவந் தீட்டுவோ ரோவர் மற்றும்                  வழக்குறு தொழில்க ளெல்லாம் வகைப்படுத் தப்பேர் பெற்றார். பல்வகைப் பறையின் யாழின் பாகுசெய் குழலின் வாயிற்                  சொல்வகை யமையத் தாளத் தொகையுட னராகம் வாய்ப்ப                  நல்வகை யிசையுங் கூத்தும் நலம்பட விசைக்க மேலோர்                  பல்வகைப் பெயரி னோடு பறைப்பொதுப் பெயர்பெற் றாரே.   பல்வகைப் பறையின் யாழின் பாகுசெய் குழலின் வாயிற்                  சொல்வகை யமையத் தாளத் தொகையுட னராகம் வாய்ப்ப                  நல்வகை யிசையுங் கூத்தும் நலம்பட விசைக்க மேலோர்                  பல்வகைப் பெயரி னோடு பறைப்பொதுப் பெயர்பெற் றாரே.    24.ஒட்டியோர் நிலைய ராக வுலகநா கரிக மூக்கத்                  தொட்டவர் கிணறு முன்னர்த் தோட்டியென்